Reguleringsplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la «Forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning» ut til offentlig ettersyn i perioden fra 19. april til 24. juni 2018. På denne siden finner du alle dokumenter som er knyttet til forslaget til reguleringsplan.

Fristen for å komme med merknader til reguleringsplanforslaget gikk ut 24. juni. De som har sendt inn merknader får ikke svar på disse, men alle innspill blir gått gjennom, oppsummert, vurdert og kommentert i et merknadsdokument. Merknadsdokumentet blir sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sammen med revidert reguleringsplan.

KMD vurderer hva som skal tas hensyn til i den endelige reguleringsplanen. Det er forventet endelig vedtak av reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 rundt årskiftet 2018/2019.

Reguleringsplanforslaget er tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner lenke til her.  

Mange av dokumentene er ekstremt store, og det lønner seg å laste dem ned lokalt på din egen maskin før du åpner dem. 

Her finner du de mest sentrale dokumentene:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Reguleringsbestemmelser

Plankart Bærum

Plankart Hole

Plankart Ringerike

Andre høringsdokumenter:

Miljøroppfølgingsplan (MOP) anleggsfase

ROS-analyse reguleringsplan

Klimabudsjett for intrastruktur og transport

Dyrka mark kompensasjon

Del I. Tegningshefte - oversiktstegninger

Del II. Tegningshefte - plan- og profiltegninger bane og E16/Rv. 7

Del III. Tegningshefte - plan- og profiltegninger øvrige veger

Del IV. Tegningshefte - normalprofiler

Del V. Tegningshefte - konstruksjoner

Del VI. Tegningshefte - geotekniske og geologiske tegninger

Økologisk kompensasjon

Temarapport kulturminner og kulturmiljø

Temarapport landskapsbilde

Temarapport lokal og regional utvikling

Temarapport naturmangfold

Temarapport naturressurser

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Temarapport virkninger for befolkningens helse

Temautredning prissatte konsekvenser

 

Teknisk dokumentasjon av planforslaget finner du her: