Fakta om prosjektet

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.

Ved ferdigstillelse vil Hønefoss være kun 20 korte minutter unna Sandvika. Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts Europaveg som sammen med dobbeltsporet vil knytte Ringerike og Hole tett opp mot Osloområdet.

Rask planprosess
Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og nye E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss skal planlegges som et felles prosjekt. Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan, noe som reduserer planleggingstiden betraktelig. Det betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet og det er de som skal vedta reguleringsplanen til slutt.

Prosjektet er delt opp i fem delstrekninger. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging av delstrekning 2, Skaret-Høgkastet. Reguleringsplanen vil bli behandlet av Hole kommune.

I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021. 

Nøkkeltall for prosjektet

  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss
  • Togene skal gå i 250 km/t
  • Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen
  • Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen
  • 24 kilometer firefelts Europaveg mellom Skaret og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 110 km/t
  • Flere lange bruer
  • I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021