Fakta om prosjektet

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Den statlige reguleringsplanen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mars 2020.

Ringeriksbanen og ny E16 vil knytte Hole og Ringerike sterkt sammen med bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo. Ved ferdigstillelse vil Hønefoss være kun 20 minutter unna Sandvika, og Sundvollen kun 10 minutter unna. Dette gir mange muligheter for blant annet lokalt næringsliv. Ringeriksbanen vil også korte ned reisetiden med Bergensbanen med samme tid, altså nærmere en time.

Ringeriksbanen er en del av Bane NORs InterCity-satsning, som skal gi en effektiv og miljøvennlig transport og et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen.

Statlig reguleringsplan
Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og nye E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss skal planlegges som et felles prosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen. Planprosessen gjennomføres som statlig reguleringsplan, og det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet. Den statlige reguleringsplanen ble vedtatt 27. mars 2020. 

I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021. 

Nøkkeltall for prosjektet

  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss
  • Togene skal gå i 250 km/t
  • Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen
  • Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen
  • 24 kilometer firefelts Europaveg mellom Skaret vest for Sollihøgda og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 110 km/t
  • Flere lange bruer
  • Åpning er planlagt i 2028/2029