Krav til informasjonsmodellering (KIM)

KIM-prosjektet er nå avsluttet, og har resultert i et felles og omforent krav til informasjonsmodellering for veg, bane og bygninger for totalentreprisene i FRE16. Dette vil sikre entydige prosjekteringsleveranser på tvers av totalentrepriser og modellbasert FDV-informasjon for anleggenes livsløp. 

Full åpenhet mot bransjen har vært et viktig premiss i utviklingen av kravdokumentet. Prosjektet har derfor lagt ut 5 foreløpige versjoner underveis og mottatt ca. 400 tilbakemeldinger som siden har blitt vurdert og implementert. Informasjonsstandarden fra KIM er dermed godt forankret i bransjen, og vil være et godt utgangspunkt for videre utvikling mot en bransjestandard.

I forlengelse av prosjektet vil kravdokumentet bli videreutviklet til å kunne gjelde alle faser av prosjekter for Bane Nor.