Samarbeid om Ringeriksbanen og E16

Prosjektene Ringeriksbanen og ny E-16 på strekningen Sandvika – Hønefoss har klare grenseflater. Derfor samarbeider nå Jernbaneverket og Vegvesenet om å levere supplerende utredninger til Konseptvalgutredningen for Ringeriksbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ringeriksbanen ved Skaret. <Illustrasjon: Fjellanger-Wideröe </strong> 

Samferdselsdepartementet ber om at Jernbaneverket ferdigstiller arbeidet med tilleggsdokumentene til Konseptvalgutredningen for Ringeriksbanen i midten av februar. De to prosjektene, Ringeriksbanen og E16, har så mange felles kontakflater i både planleggings- og utbyggingsfasen at departementet mener det er viktig at de to samferdselsetatene sarbeider tett i planleggingen. Planarbeidet for E16 må legges opp slik at føringer fra jernbanebaneplanleggingen også kommer med. 

-Samarbeidet nå går ut på en felles metodisk tilnærming til prosjektene og å enes om forutsetningene for de to prosjektene, sier Per Pedersen i Plan- og utredningsavdelingen i Jernbaneverket. – Vi mener også det kan være naturlig å vurdere både felles korridorer for vei og bane og felles utbygging av de to prosjektene etter hvert, sier Pedersen. Som kjent bygger Vegvesenet og Jernbaneverket ny E6 og Dovrebane som et felles prosjekt og i samme korridor langs Mjøsa.

Så snart Konseptvalgeutredningen med tilleggsdokumenter foreligger, vil departementet sette i gang arbeidet med ekstern kvalitetssikring av prosjektene, såkalt KS1.  - Vi ser fram til å komme videre i utredningsarbeidet og håper arbeidet med den eksterne kvalitetssikringen av Ringeriksbanen kommer i gang raskt, sier plan- og utviklingsdirektør Anita Skauge i Jernbaneverket.

Buskerud fylke vil presse på


Buskerud fylkeskommune har tidligere skrevet brev til samferdselsministeren angående nye finansieringsordninger for å framskynde Ringeriksbanen. Fylkeskommunen har også ønsker om å etablere et utbyggingsselskap for å få fortgang i prosjektet. Nå varsler statsråden at hun er åpen for innspill i saken. – Det tolker vi positivt, sier samferdselssjef i Buskerud, Gro Ryghseter Solberg, til Jernbaneverkets nettsider.  Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa skriver i et brev til fylkeskommunen at hun er åpen for slike innspill dersom fylkeskommunen har forslag til nye finansieringsordninger for jernbaneprosjekter som betyr reelle finansieringsbidrag fra andre enn staten, eller forslag til organisering av investering, drift eller vedlikehold som innebærer bedre risikospredning blant aktørene.
– Vår fylkesordfører vil nå med bakgrunn i svarbrevet fra statsråden be om et møte for å drøfte andre måter å finansiere banen på, sier hun. – Håpet vårt er å få fortgang i Ringeriksbanen, sier Solberg.