Samferdselsministeren forsikrer at Ringeriksbanen kommer

I et leserinnlegg i Ringerikes Blad i romjulen skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om regjeringens offensive satsing på jernbanen. Han fremhever at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har en fremdrift som gjør det mulig med byggestart i 2021.

Dette forutsetter at Stortinget bevilger penger til arbeidet. Han fokuserer på at prosjektet vil gi betydelig kortere reisetid mellom Hønefoss og Oslo, og utvider dermed bo- og arbeidsmarkedene betraktelig.

I innlegget står det blant annet:
«Prosjektet jobber etter en fremdriftsplan der forslag til reguleringsplan sendes på høring første halvdel av 2018, og vedtas i løpet av året. Med regjeringens forslag til bevilgninger til planlegging kan ekstern kvalitetssikring gjennomføres i 2019, forberedende arbeider i 2020 og hovedarbeidene starte opp i 2021.»

Forberedende arbeider kan blant annet innebære å hogge skog, grave opp og lagre matjord, begynne å etablere områdene der det skal lages adkomst-tunneler til hoved-tunnelene og at arbeidet med å bygge gang- og sykkelveier settes i gang.

Les hele leserinnlegget i Ringerikes Blad her