Fortsatt høyt tempo med forslaget til statsbudsjett

Forslaget til statsbudsjett gir Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mulighet til å holde høyt trykk på de aktivitetene som er viktige for framdriften til prosjektet.

Torsdag 12. oktober la regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2018. I forslaget fikk Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 tildelt 576 millioner kroner til planlegging av dobbeltspor fra Sandvika til Hønefoss og firefelts E16 fra Høgkastet til Hønefoss. Planlagt oppstart er i 2021.

- For å rekke byggestart i 2021 er vår viktigste milepel å få vedtatt reguleringsplanen i løpet av 2018, og dette er det midler til i forslaget til budsjett, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Mange oppgaver framover
Ringeriksbanen skal bygges i et område hvor det ikke finnes jernbane fra før, og det må derfor gjennomføres mange ulike undersøkelser av terrenget. Fra Kroksund og nordover planlegges Ringeriksbanen og E16 i felles trase, med både tunneler i fjell, nedgravde betongtunneler og strekninger i dagen. I forslaget til statsbudsjett er det avsatt tilstrekkelige midler til å gjennomføre et stort volum av grunnundersøkelser.

 - Grunnundersøkelser er viktig for å styrke den tekniske planen, og bidra til å redusere usikkerhet i prosjektet. Vi vil fortsette med grunnundersøkelser fram til vi sender ut konkurranse for bygging, sier Klokkersveen.

Det er også avsatt midler til å videreføre arbeidet med arkeologiske undersøkelser, starte arbeidet med arkeologiske utgravinger og grunnerverv, samt å starte arbeidet med konkurransegrunnlag, og alle nødvendige utredninger som grunnlag til søknader.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal levere forslag til reguleringsplan 1. februar. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet og som skal vedta reguleringsplanen til slutt.