Advokathjelp

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bør du bruke advokat ved forhandlinger?

I de fleste tilfeller der det inngås avtale, vil det ikke være nødvendig å koble inn advokat. Men av og til kan det oppstå såpass kompliserte spørsmål at det vil være lurt å rådføre seg med advokat. Fellesprosjektet har ikke plikt til å dekke dine utgifter til advokat i forbindelse med forhandlinger. Før du eventuelt kontakter advokat, bør du derfor ta opp med Fellesprosjektet om du får dekket disse utgiftene.

Bør du bruke advokat ved skjønnet?

Dersom saken går til skjønn, vil du normalt være tjent med å la en advokat ta hånd om interessene dine. Det er en del formelle spilleregler som skal overholdes i slike saker. Dessuten har en advokat med erfaring fra skjønn innsikt i de rettslige vurderinger som skjønnsretten skal foreta.

Hvem betaler advokaten i skjønnssaken?

Det følger av loven at Fellesprosjektet skal betale dine nødvendige utgifter i forbindelse med selve skjønnssaken. Med nødvendige utgifter menes både utgifter til advokatbistand og annen sakkyndig bistand som er nødvendig i saken. Det er imidlertid forutsatt at grunneiere i samme område bruker samme advokat og/eller sakkyndig dersom dette er mulig. Har du spørsmål om dette, bør du kontakte oss.

Nyttige lenker

Statens vegvesen: Etiske retningslinjer for grunnerverv (håndbok)

Lovdata: Skjønnsprosessloven

Lovdata: Oreigningslova (Ekspropriasjonsloven)