Oppsummering fra nabomøtet om Nittedal stasjon

På nabomøtet i Flammen fikk naboene en gjennomgang av hva som skjer hvor i prosjektet framover. Det ble også vist nye, oppdaterte illustrasjoner av hvordan det blir til slutt. I løpet av høsten 2022 står en ny, moderne og mer tilgjengelig stasjon klar på Nittedal.

Nabomøte 2. februar: Prosjektleder Tom-Erik Rørheim snakket om hva som skjer på Nittedal stasjon framover. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR:

Her kan du se presentasjonen som ble brukt i møtet (pdf)

I denne saken oppsummerer vi presentasjonen og mye av det som ble sagt på møtet, samt de viktigste spørsmålene fra publikum. Illustrasjonene i saken er hentet fra presentasjonen.Kartet viser hvordan jernbanen svinger seg gjennom Nittedal, og hva vi omtaler som 'retning Oslo' og 'retning Gjøvik'

Hva jobber vi med hvor i tiden framover 

Når vi skriver om hvor de ulike arbeidene foregår snakker vi om områdene langs jernbanelinja i begge retninger ut fra Nittedal stasjon. Jernbanen går for så vidt nordover på begge sider av stasjonen, så vi snakker heller om ‘retning Oslo’ og ‘retning Gjøvik’. På bildet over ser du hvordan jernbanen beveger seg gjennom Nittedal, og hva som er retning Oslo og retning Gjøvik. 

Retning Oslo/Movatn 

I skogen utenfor boligområdene i retning Oslo og Movatn blir det mye nattarbeid framover til mai 2022. Der jobber vi med å få på plass nytt kontaktledningsanlegg, en ny trafostasjon, lyssignaler og kabler i bakken. Dette er arbeid som må foregå om natten når det går færre tog. Arbeidet vil ikke overgå støyverdiene for natt fordi det foregår utenfor bebyggelsen, og det blir derfor heller ikke varslet. 

Arbeidet i dette området foregår stort sett utenfor bebyggelsen, i retning Oslo/Movatn.

Sporforlengelse retning Oslo 

I området mellom Tumyrveien og Nordli- /Vestliveien jobber vi med en sporforlengelse i retning Oslo. Her jobber vi med drenering fram til Tumyra ut februar. I februar og mars blir det også mye arbeid med å gjøre tilpasninger av terrenget. Det betyr at vi sikrer fjellskjæringer ved å pigge, renske og sette inn sikringsbolter, og flytte masser med gravemaskiner og lastebiler. I april bygges det støyskjermer langs sporet fra Nordliveien, langs Vestliveien og Sørliveien fram til stasjonsområdet. I april og mai vil vi gjennomføre arbeidet med å forlenge spor 1 ut fra stasjonen og helt fram til der den nye sporvekselen skal være (Vestliveien 11/Tumyrveien 36). Arbeidet med å fornye kontaktledningsanlegget fortsetter både på dag og natt fram til mai. Det blir også arbeid med få på plass nye kabler i bakken i området fram til juni.

I området mellom Tumyrveien og Nordli-/Vestliveien jobber vi med en sporforlengelse i retning Oslo.

Hva er en sporveksel? En sporveksel er en innretning i jernbanesporet, der ett spor blir til to eller flere. Hvordan sporvekselen er innstilt styrer hvilket spor toget skal kjøre inn på stasjonen i.  

Stasjonsområdet 

Mandag 9. mai skal den nye plattform 2 være klar og den nye gangbrua åpner. Da stenger plattform 1, og alle tog vil ankomme og gå fra plattform 2 i en periode. Stasjonsområdet rundt den nye plattformen sør for sporet er ikke ferdig før i juni. I perioden fra 5. til 9. mai blir det en intensiv arbeidsperiode for å få alt på plass så den nye plattformen kan bli tatt i bruk. Det blir også stans i togtrafikken disse dagene.

Her kan du finne ut når det er stans i togtrafikken på Gjøvikbanen i 2022.

I mai og juni blir plattform 1 stengt. Om du kjører bil til stasjonen må du fortsatt parkere på nordsiden av sporene, og gå over gangbrua for å ta toget fra spor 2. Det blir også trygg tilgang til plattform 2 gjennom anleggsområdet inn fra Sørliveien. Den nye gangbrua er nesten på samme sted som den gamle.

Plattform 1 åpnes igjen 20. juni. Fra da er begge sporene i drift. Følg med i mobilappen og på skjermene på stasjonen for å se hvor ditt tog går fra. Stasjonsområdet nord, rundt stasjonsbygningen, ferdigstilles i september.

I perioden mai - juni går togene fra den nye plattform 2. Da må de reisende parkere på nordsiden og gå over gangbrua til plattform 2.

Stasjonsveien 

I Sørliveien ned mot jernbanebrua i Stasjonsveien er det for tiden innsnevring og lysregulering. I rushen er det i tillegg trafikkvakter som passer spesielt på de myke trafikantene.

I samarbeid med Nittedal kommune blir denne jernbanebrua nå byttet ut og erstattet med en som er både høyere og bredere. Den eksisterende brua for spor 1 rives 5. mai. En ny bru for spor 2 monteres 6. mai, og ny bru for spor 1 monteres 17. juni. Bruelementene støpes på anleggsområdet så nære brua som mulig, og heises inn når de er ferdige. Veien under brua blir bare stengt noen timer de dagene vi river og monterer nye bruer. Når dette skjer må biler og gående/syklende krysse sporet på en midlertidig vei oppe ved stasjonen. Det går ingen tog i disse periodene, og vi vil ha trafikkvakter og skilting som sørger for trygg kryssing.

Veien og fortauet under brua og kryssene Sørliveien og Tumyrveien/stasjonen utbedres i perioden juli – oktober. Trafikken skal gå hele tiden.

Sporforlengelse retning Gjøvik 

Spuntingen rundt jernbanebrua ved Rotneshagen er i full gang og vil foregå ut februar. Vi spunter for å sette opp en støttemur som danner et trygt fundament for ny jernbanebru. Vi har valgt en metode som borer spunten ned, og som støyer mindre enn tradisjonell spunting. Spuntingen kan foregå døgnet rundt, og det er sendt ut varsel til berørte naboer, som også har fått tilbud om alternativ overnatting.

I perioden fra februar til april blir det også sprenging i området på nedsiden av Utsiktsveien. Når dette arbeidet er ferdig vil det bli arbeid med å forlenge spor 2 i april og mai. I tillegg må vi gjøre en del arbeid med nytt kontaktledningsanlegg, lyssignaler, kabler i bakken og justering av spor 1 i mai og juni.

I juni vil vi jobbe med å gjøre ferdig det nye kontaktledningsanlegg i dette området. Det betyr boring av mastefundementer, montering av master og kobling av stag. Det blir også arbeid med å få på plass kabler i juni.

I samarbeid med grunneier Wessel som eier skogfeltet på nedsiden av sporene i dette området har vi blitt enige om at anleggsveien som etableres nå blir en sti når anleggsperioden er over. Området skal også, så langt det er mulig, tilbakeføres til slik det var før anleggsarbeidet.

Langs nedsiden av Utsiktsveien vil det bli mye aktivitet i tiden framover.

Retning Gjøvik/Åneby 

Langs sporet i retning Åneby, bortenfor sporvekselen og bebyggelsen i Utsiktsveien, vil det foregå nattarbeider fram til juni. Det vil bli arbeid med nytt kontaktledningsanlegg, lyssignaler, kabler og sporjusteringer.  

Langs sporet i retning Åneby vil det foregå nattarbeider fram til juni.

Støyberegninger forlenget spor 

I området langs Utsiktsveien har vi beregnet støy for hele området så langt som sporet forlenges, det vil si ut til der den nye sporvekselen skal være (se ill. over). I praksis blir det bare en marginal endring i støysituasjonen i forhold til slik det er i dag. Støyen blir litt høyere for de som bor nær den nye sporvekselen. De fleste boligene ligger i gul støysone fra før. De som ligger i gul støysone er vurdert for å finne ut om de skal få støytiltak innendørs, og for én uteplass. Flere av disse boligene oppfyller allerede kravene til støy innendørs og en skjermet uteplass og får dermed ikke nye tiltak. Det er sendt ut brev med tilbud om tiltak til de som har krav på dette i Utsiktsveien og Solveien. Entreprisen er utsatt inntil flertallet er avklart. Støytiltakene utføres i løpet av høsten 2022.  

Grunnen til at det ikke blir bygd langsgående støyskjerm er at boligene i Utsiktsveien ligger høyere i terrenget enn jernbanen, og da har dette liten effekt. 

Viktig! Når vi gjør støyberegninger snakker vi om gjennomsnittsverdien for ett døgn.  

Dette gjør vi for å redusere støyen  

Utbyggingen av Nittedal stasjon foregår i løpet av en ekstremt kort byggeperiode på under to år. Det betyr at det blir intense perioder med mye støy for mange naboer.  Vi forsøker likevel så langt det er mulig å redusere støyen og belastningen for naboene. Blant annet har vi valgt en utradisjonell og mer skånsom metode for spunting. I stedet for å slå spunten ned så borer vi det ned. Kvelds- og nattarbeidet forsøker vi å begrense så mye som mulig, selv i perioder når vi har varslet nattarbeid. Vi forsøker å gi informasjon som gir mest mulig forutsigbarhet. Likevel er det tøft for mange. Naboene rundt Nittedal stasjon begynner å bli proffe når det gjelder å forholde seg til støy, og vi i Bane NOR takker så mye for tålmodigheten.  

Slik blir den nye stasjonen 

Nye Nittedal stasjon sett i fugleperspektiv. Illustrasjon: Bane NOR.

Nye Nittedal stasjon blir en moderne stasjon med fokus på bedre tilgjengelighet. Den gamle midtplattformen er borte og stasjonen får to nye og lengre plattformer. Plattformene er like høye som inngangen på togene, så det er enkelt å rulle inn og ut av toget med vogner, rullestol og rullekoffert. Ytterst på plattformene er det gule kantmarkeringer for økt sikkerhet og det er ledelinjer for blinde og svaksynte på hele stasjonsområdet. Den nye gangbrua har bred trapp og stor heis, som også gjør det enklere for alle å komme seg fram og tilbake over sporene. Bakken opp mot den gamle gangbrua fra Sørliveien er også borte, noe som gir bedre tilgjengelighet. Det blir flere og bedre parkeringsplasser, både for biler og sykler.  I tillegg blir det en høyere og bredere bru over Stasjonsveien, som gir økt sikkerhet både for myke og harde trafikanter som passerer under. 

Den nye stasjonen skal stå ferdig i løpet av høsten. Etter sommeren blir det arbeid med asfaltering og grøntarealer. Før snøen skal det meste være på plass. En ny ruteplan trer i kraft fra midten av desember 2022. 

Se bildekarusell med illustrasjoner av hvordan den nye stasjonen blir her. 

Hva betyr økning i godstrafikken? 

I perioden mens vi bygger om Nittedal stasjon går godstogene med redusert hastighet. Vanlig hastighet er 70 kilometer i timen inn til stasjonen fra Oslo og 100 kilometer i timen ut fra stasjonen mot Gjøvik. Denne hastigheten blir ikke økt når ombyggingen er ferdig. Men ett av effektmålene for utbyggingen av Gjøvikbanen er å øke kapasiteten for gods. Hva betyr det for de som bor i Nittedal?  

Før ombyggingen kjørte det til sammen 10 godstog i døgnet forbi Nittedal. Fire av dem går på dagen, to på kvelden og fire om natten. I 2035 er det planlagt at det skal kjøre 14 godstog. Seks på dagen, tre på kvelden og 5 om natten.  

I tillegg vil de fleste godstog øke fra å være 450 til 640 meter lange. Det vil bli mulig å kjøre godstog som er opp til 750 meter lange, men dette krever dobbelt lokomotiv på grunn av stigningene på Bergensbanen, så det skjer ikke særlig ofte.

Tilbakemeldinger og spørsmål fra publikum 

Spørsmål: Hvor mange flere godstog og persontog passerer Nittedal om sommeren i de ukene Lieråstunnelen er stengt? 
Svar: På ukedagene går det vanligvis ca 68 tog forbi Nittedal stasjon i løpet av et døgn (persontog og godstog). Når Lieråstunnelen er stengt øker dette til ca 80 tog i døgnet. På lørdager er det vanligvis 39 tog og søndager 42. Når Lieråstunnelen er stengt øker dette til omtrent 50 tog i døgnet.

Spørsmål: Når blir det gjort noe med de skitne fasadene til dem som bor i Utsiktsveien? Får vi tilbud om rengjøring?  
Svar: Vi har meldt denne saken videre til vår totalentreprenør, NRC. Vi venter på tilbakemeldinger på saken.  

Spørsmål fra salen: 
Blir det gjort kontrollmålinger av støyberegningene som legges til grunn for støytiltakene i Utsiktsveien?  

Svar: Vi gjør kontrollmålinger i ettertid for å sikre at avviket ikke er større enn +/- 3 dB.  

Det kom også innspill om at de som bor tett på ikke opplever at arbeidene er særlig forutsigbare. Selv om det er varslet støy er det umulig å si akkurat HVOR og NÅR det blir støy. Dette må vi bare beklage. Vi prøver så langt vi kan å gi forutsigbar informasjon, men det er ikke alltid praktisk mulig å få virkeligheten til å bli akkurat slik vi har planlagt. 

I tillegg til spørsmålene fikk vi også gode tilbakemeldinger fra naboer som syns det er spennende å følge utbyggingen og som synes de får god informasjon om hva som skjer og når de får tilbud alternativ overnatting.