Sammen for å bevare noe av historien

Da vokterboligen på Nittedal stasjon skulle rives i februar 2021 la Fortidsminneforeningen i Nittedal inn en klage. Et samarbeid mellom Bane NOR og foreningen kom raskt i gang, og konklusjonen var at boligen ikke sto til å redde. Derimot vil det lille godshuset på stasjonen få stå. Opprinnelig plan var å rive det.

Vokterboligen på Nittedal stasjon sto ikke til å redde, men det lille godshuset i forgrunnen får stå. Det skal flyttes til et egnet sted på stasjonen, pusses opp og tas i bruk av Fortidsminneforeningen. Foto: Tom-Erik Rørheim, Bane NOR

Rett etter at klagen kom inn kalte Nittedal kommune inn både Bane NOR og Fortidsminneforeningen til et møte for å belyse saken. En god dialog har resultert i en konkret avtale om hva som kan bevares for å beholde noe av det opprinnelige miljøet ved stasjonen. Fortidsminneforeningen har trukket klagen, og Bane NOR kan holde framdriften i prosjektet.

Farlig beliggenhet og dårlig forfatning

Det er flere grunner til at det ble vanskelig å beholde vokterboligen. Hovedgrunnen er sikkerhet. Så nære sporet er man innenfor sikkerhetssonen til kontaktledningsanlegget. Det er et høyspentanlegg med 16 000 Volt, noe som gjør at Bane NOR ikke kan overlate bygningen til private. Det å bevare bygningen vil kreve en større jobb for å sette i stand og oppgradere til dagens standard, dessuten ligger den så nære sporet at for å bruke den til noe må den bygges inn av støyskjermer. Rent praktisk står også bygningen i veien for entreprenøren når Nittedal stasjon skal oppgraderes.

- Bane NOR er veldig glad for at vi har kommet til enighet med Fortidsminneforeningen og at klagen er trukket. En rask løsning gjør at kan vi opprettholde framdriften i prosjektet, og unngå at vi pådrar oss unødvendige kostnader. Men det er også viktig for oss at vi jobber sammen med lokalmiljøet, og at folk i Nittedal blir fornøyde med løsningene vi kommer fram til, sier Tom-Erik Rørheim, Bane NORs prosjektleder for utbyggingen av Nittedal stasjon.

Beholder godshuset

Bane NOR og Fortidsminneforeningen har blitt enige om å gjøre noen endringer i planene for den nye stasjonen for at mer av det opprinnelige miljøet på stasjonen kan beholdes. Det lille godshuset blir ikke revet som planlagt, men settes i stand av Bane NOR og får en ny plassering på stasjonsområdet. Fortidsminneforeningen skal leie godshuset for en symbolsk sum.

 - Vi ser for oss muligheten til å bruke godshuset til for eksempel utstillinger, bokbytting og REKO-utlevering. Det er viktig å legge til rette for positive aktiviteter som skaper liv på stasjonen, og bidrar til at huset blir bevart, sier Margret Lie Wessel i Fortidsminneforeningen Nittedal.

Gjenbruk og oppmyking

Når vokterboligen rives skal Fortidsminneforeningen ta vare på blant annet de opprinnelige vinduene, en dør, en del materialer fra kledning og konstruksjon og den eldste delen av grunnmuren. Gamle støttemurer og plattformer skal gjenbrukes i størst mulig grad på stasjonsområdet.

 - Vi er opptatt av å beholde elementer som hører til og mykner opp uttrykket, og er enige om å jobbe for en løsning som er mindre gold og mer i tråd med det opprinnelige stasjonsområdet på Nittedal stasjon, sier Lie Wessel.

 

Fortidsminneforeningen ønsket å gjenbruke den gamle gangbrua på stasjonen, eller deler av den. Opprinnelig er den en del av jernbanebrua i Fetsund, som ble flyttet til Nittedal i 1928.  Å beholde og oppgradere gangbrua er uaktuelt, på grunn av nyere krav til universell utforming, stabilitet i konstruksjoner og brannsikkerhet. Det ble sett på om det er mulig å bevare elementer som gjenbrukes i den nye broa, men fordi konstruksjonen er sammensatt og griper inn i hverandre, er det gått bort fra dette. Opprinnelig var planen at gangbrua skulle flyttes til Tertitten museumsjernbane eller annet egnet sted. Nå vil det bli gjort et forsøk på å gjenbruke den gamle brua som et smett fra parkeringsplassen til Liaveien, eller et annet sted i nærmiljøet.

Andre grep som blir tatt for å myke opp uttrykket på stasjonen er å bruke elementer av tre i arkitekturen på den nye gangbroa over sporene. Sittebenkene på stasjonsområdet får trespiler i stedet for stål og to eksisterende leskur skal beholdes og pusses opp. Det har også blitt enighet om bevaring av de største trærne og minst mulig terrengendringer.

Lokalt engasjement gir bedre løsninger

Tom-Erik Rørheim forteller at det har vært et konstruktivt og lærerikt samarbeid mellom Bane NOR og Fortidsminneforeningen. Det har kommet mange gode innspill som vil bidra til å heve kvaliteten på området, og som Bane NOR tar med seg videre.

 - Vi har hatt gode samtaler med Fortidsminneforeningen i Nittedal. Dialogen har vært løsningsorientert, og vi har kommet hverandre i møte. Det lokale engasjementet er viktig, og bidrar til å gjøre det både mer givende og spennende å jobbe med dette prosjektet, mener Tom-Erik Rørheim.