Nattarbeid Reinsvoll 11. – 13. juni

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Fra fredag 11. juni til søndag 13. juni blir det ulike arbeider på Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen. Årsaken er at arbeidet av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporet.

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta tog. På Reinsvoll stasjon er arbeidene i gang. Foto: Bjørn Stokk, Bane NOR.

Arbeidene starter fredag 11. juni kl. 23.00 og avsluttes søndag 13. juni kl. 12.00, og foregår på stasjonen og et stykke langs jernbanesporet, mest i nordgående retning. Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeider skal gjennomføres?

Vi fortsetter arbeidene med å bygge anleggsvei langs sporet. Det skal også bores hull i bakken langs jernbaneskinnene der det skal settes opp master for ny kontaktledning. Kontaktledningsanlegget forsyner toget med kjørestrøm. I tillegg blir det flytting av masser

Grunnen til at arbeidene må foregå i denne perioden er at de ikke kan utføres samtidig som det går tog på strekningen. I denne perioden er det stans i togtrafikken, og vi må utnytte hele perioden til å gjøre så mye arbeid vi kan før togene begynner å gå igjen søndag kl. 12.

Det blir brukt gravemaskiner, dumper, lastebiler, boretog og manuelt verktøy for å gjennomføre arbeidet. Den mest støyende delen av arbeidet vil være boretoget.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa, og det blir buss for tog. Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Støyreduserende tiltak

Siden den mest støyende delen av arbeidet vil være boretoget blir denne delen av arbeidet bare gjennomført lørdag 12. juni fra kl. 8.00 til 21.00. På denne måten vil ikke arbeidene overstige grenseverdiene for støyende arbeider på kveld og natt. Det er sendt ut sms-varsling til naboer som vil bli påvirket av støyen på dag og kveldstid.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Vestre Toten. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om nattarbeidene i helgen 11. - 13. juni kan du kontakte:

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.