Forlengelse av spor på Nittedal stasjon

I utgangspunktet skulle dobbeltsporet ut fra Nittedal stasjon bare forlenges i retning Oslo. Nå skal det i tillegg forlenges med 400 meter i retning Åneby og Gjøvik.

Langs sporet i retning Gjøvik blir sporet forlenget for at togene skal kunne krysse hverandre på en sikker måte også inn til nytt, digitalt signalanlegg blir innført på hele Gjøvikbanen i 2028. Foto: Tom-Erik Rørheim, Bane NOR.

Planen var å ta i bruk nytt, digitalt signalanlegg på hele Gjøvikbanen i 2022. Hvor mye sporet måtte forlenges på Nittedal stasjon ble beregnet ut fra dette. Så ble planen endret. Det nye, digitale signalanlegget blir tatt i bruk bare på strekningen mellom Roa og Gjøvik i 2022. Strekningen fra Oslo til Roa, som går forbi Nittedal, må vente til 2028.

Bygger for sikkerheten

Det nye signalanlegget, som kalles ERTMS (European Rail Traffic Management System), har mer nøyaktig posisjonskontroll på togene enn dagens system. Det betyr at ventetiden for møtende tog inn og ut av stasjonen kan reduseres uten å måtte bygge lengre spor med fysiske sikkerhetssoner.

 - Uten det digitale signalanlegget må vi bygge lengre spor for at togene skal kunne passere hverandre på en sikker måte når den nye ruteplanen settes i drift i desember 2022, sier Tom-Erik Rørheim, Bane NORs prosjektleder på Nittedal stasjon. Han forklarer at for å ivareta sikkerheten må vi ha 250 meter lengre sikkerhetssone enn planlagt fordi det gamle signalanlegget ikke har samme nøyaktighet på togenes posisjonskontroll.

 - Sporet må i tillegg forlenges for å komme til et strekke hvor det er plass til sporvekselen, og den blir da plassert nedenfor Solveien, ca. 400 m langs Utsiktsveien østover mot Åneby.

Hensyn til naboene

Når vi bygger lengre dobbeltspor enn det som er vedtatt i reguleringsplanen, gjør vi dette med hjemmel i Jernbaneloven. Den sier at så lenge det er jernbaneteknisk utstyr som installeres, det vil si kontaktledninger og spor, er det ikke behov for omregulering.

 - Selv om det ikke er behov for omregulering betyr ikke det at vi ikke skal ta hensyn til naboene og hva denne forlengelsen betyr for dem, forsikrer Tom-Erik Rørheim.

En rapport som viser oppdaterte støyberegninger med lengre spor både i retning Oslo og Gjøvik er nettopp ferdig. I tillegg er det gjennomført støybefaringer i området og lokale støytiltak vurderes for de husene som får en forandret støysituasjon.

 - Mange av husene i dette området er allerede i dag utsatt for støy fra jernbanen. Forlengelsen av sporet gjør at flere av disse faktisk kan bli utsatt for mindre støy, fordi det blir gjort støytiltak, sier Tom-Erik Rørheim.

Gjør mer arbeid på kortere tid

Det har hele tiden vært en del av planen å gjøre jernbaneteknisk arbeid i området langs Utsiktsveien. Nå blir det lagt et ekstra jernbanespor i tillegg.  Arbeidet som var planlagt fra begynnelsen av var å bore fundamenter og sette opp master for nytt kontaktledningsanlegg. Dette arbeidet startet i august.

I mai i år ble det gjort grunnundersøkelser og kartlegging av biologisk mangfold i området. I begynnelsen av oktober startet gravearbeid for å avdekke fjell, som gjør det mulig å planlegge det videre arbeidet i detalj. Målet er å ha forlenget spor på plass innen sommeren neste år. Derfor blir det arbeid med dette gjennom vinteren 2021/2022. Eventuelle støytiltak vil også bygges i løpet av våren, slik at disse er på plass før prosjektet avsluttes høsten 2022. De naboene det gjelder vil få presentert en avtale før vi går i gang med støytiltakene.

 - Selv om vi må bygge lengre spor, får vi ikke mer tid til å gjøre det. Jernbanedirektoratet innfører ny rutetabell med flere togavganger fra desember 2022. Derfor må vi nå planlegge og bygge i ekspressfart for å komme i mål, sier Tom-Erik Rørheim.