Planprosess og framdrift

Prosjektet er i byggefasen frå hausten 2020.

Evanger stasjon. Foto: Ingunn Halvorsen

Hausten 2019 var reguleringsplanen for dei to prosjekta til politisk handsaming og vart vedtekne i kommunane.

I Voss kommune vart reguleringsplanen for Evanger stasjon vedteken den 26. september 2019.

I Vaksdal kommune vart reguleringsplanen for Dale stasjon vedteke den 4. november 2019.

Jernbanedirektoratet vedtok investeringa og gav klarsignal for vidareføring til bygging.

Planen vidare ser slik ut:

  • Byggestart hausten 2020
  • Overgangsbruene ferdige mot slutten av 2021
  • Plattformene klare til bruk i 2022

Dokument

Dale stasjon: Planomtale med ROS-analyse
Dale stasjon: Reguleringsføresegner
Dale stasjon: Plankart

Evanger stasjon: Planomtale med ROS-analyse
Evanger stasjon: Reguleringsføresegner
Evanger stasjon: Plankart