Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for togparkering (hensetting) Ski og ny innføring Østre linje til Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet (september 2019)
I september 2019 ble planprogrammet lagt ut på høring. Planprogrammet og vedleggene finner du i denne nyhetssaken. Planen er ikke vedtatt, og ligger nå hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet. 

Planinitiativ for Hensetting Ski og ny avgrening Østre linje (november 2018):
Bane NOR har fått tilslutning fra Ski og Ås kommune til å gå direkte på reguleringsplanarbeid for hensettingsanlegg Ski og og ny avgrening Østre linje. Likelydende planinitiativ med tilhørende begrunnelse er sendt til Ski kommune og Ås kommune.

Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (august 2016):
På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet ble det i regi av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Hensikten var å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken ble lagt frem for beslutning i Regjeringen. Rapporten ble overlevert departementene i månedsskiftet august-september 2016, og den kan du lese her.

Hovedrapport - Konseptutvalgutredning (KVU) Østre linjes forbindelse mot Oslo (august 2015):
Samferdselsdepartementet ba i februar 2014 Jernbaneverket igangsette arbeidet med KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Bestillingen definerte rammene for arbeidet med utredningen.

Bakgrunnen for utredningen var at Follobanen vil gi reisende mellom Ski og Oslo S 10 minutter kortere reisetid. Men etter hvert som IC-strekningen Oslo – Halden bygges ut, vil det ikke være kapasitet på Ski stasjon til at tog fra Østre linje kan benytte Follobanen. KVU-arbeidet skulle derfor belyse konsepter som kan gi passasjerer fra Østre linje tilnærmet samme tidsgevinster. Hovedrapporten finner du her.

Analyse av arealer i Ski (mai 2015)
Som et ledd i arbeidet med utredning Hensetting Østlandet, ble det foretatt en egen analyse av aktuelle arealer i Ski. Analysen inngår som et vedlegg til utredningen (vedlegg 2.1.). Innholdet i analysen kan du lese her.

Utredning - Hensetting Østlandet (juni 2015):
Jernbaneverket (nå Bane NOR) la i 2015 frem en utredning om hensetting i Østlandsområdet. Hensikten var å kartlegge behovet for flere togparkeringsplasser og mulige arealer for togparkering. Utredningen finner du her.

Noen av alternativene som ble omtalt i utredningen anses i dag som lite aktuelle. Årsaken er at vi har fått mer kunnskap om områdene og/eller at planene for områdene har endret seg. Bane NOR har allikevel valgt å inkludere alle alternativene fra Hensetting Østlandet for å sikre en ryddig prosess med siling av alternativer på likt grunnlag.