Planprosess

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planprosessen man kommer, jo mer detaljert blir planene.

Store utbyggingsprosjekter må gjennom en rekke ulike planfaser før det er klart for byggestart. Underveis i planleggingen er det satt av tid til høringsrunder. Hensikten er å sikre at alle som blir berørt får god anledning til å bidra med eventuelle innspill, kommentarer innsigelser og endringsforslag til planene.

Planfasene
Forutsatt at Bane NOR får gjennomslag for forslaget om å gå rett på reguleringsplan uten forutgående kommunedelplan, vil planprosessen være som gjengitt i figuren under.