Fakta om prosjektene

Togparkering Ski og Ny innføring Østre linje skal legge til rette for et bedre togtilbud for de reisende mellom Oslo og Ski og videre østover. De to prosjektene planlegges sammen og samtidig fordi de henger nøye sammen og berører det samme geografiske området.

Arkivfoto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Bane NOR jobber for økt kapasitet på togene og flere avganger på Østfoldbanen. Blant annet skal Follobaneprosjektet og Sandbukta-Moss-Såstad legge til rette for dette. Flere avganger og økt kapasitet på togene gir også behov for flere parkeringsplasser for togene, blant annet i knutepunktet Ski. Derfor planlegger vi et nytt parkeringsanlegg syd for Ski.

I tillegg til å planlegge et nytt togparkeringsanlegg i Ski planlegger vi også ny linje for innføring av Østre linje på Østfoldbanen til Ski. Dette vil gjøre at togene på Østre linje også kan kjøre via Follobanen til Oslo, noe betyr kortere reisetid for de reisende.

Planprosessen

I 2014 startet Jernbaneverket utredning av ulike konsepter for ny innføring av Østre linje. I statens behandling av konseptvalgutredningen ble det fastsatt at innføringen skal flyttes fra Ski stasjon til området rett syd for Ski tettsted. Til grunn for planarbeidet med ny togparkering ligger utredningen «Hensetting Østlandet», der behovet for togparkeringsplasser i Østlandsområdet frem mot 2027 og til etter 2040 ble identifisert.

I november 2020 besluttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet at den videre planleggingen av prosjektet skal gjennomføres som en statlig reguleringsplanprosess. Grunnen til dette er at Bane NOR og de lokale myndighetene i Ås og Nordre Follo kommune står langt fra hverandre i planleggingsarbeidet. For å hindre at fremdriften stopper opp er det derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet som blir planmyndighet. Et tett samarbeid med kommunene vil likevel være viktig i den videre planleggingen også.