Fakta om prosjektene

Det er bred og tverrpolitisk enighet om å satse på tog og jernbane. Ikke minst i det sentrale østlandsområdet der behovet for gode, miljøvennlige kollektivløsninger er særlig stort. Økt togtilbud gir økt behov for flere parkeringsplasser for togene, blant annet i Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arkivfoto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Togparkering Ski
Kapasiteten og antall avganger skal økes på Østfoldbanen. Når Follobanen står ferdig vil Ski være et av jernbaneknutepunktene der behovet for parkeringskapasitet vil være langt større enn i dag. Bane NOR arbeider derfor med forslag til planer for et nytt parkeringsområde for 30 togsett. 

I utredningen «Hensetting Østlandet» er behovet for hensettingsplasser i Østlandsområdet frem mot 2027 - og til etter 2040 - identifisert og systematisert. Denne utredningen ligger til grunn for det videre arbeidet som også omfatter ny forbindelse til Østre linje.

Størrelse og utstrekning på det planlagte nye anlegget vil avhenge av hvilket alternativ som velges. Det samlede arealbehovet er dermed foreløpig ikke avklart. Bane NOR samarbeider forøvrig tett med Nordre Follo kommune underveis i planprosessen. Det første møtet mellom partene ble avviklet allerede i september 2014.

Ny innføring Østre linje
Parallelt med nytt hensettingsanlegg, er Bane NOR i gang med å planlegge ny trasé for innføring av Østre linje til Ski, slik at også togene til og fra Østre linje kan kjøre via Follobanen uten at sporkapasiteten på Ski stasjon sprenges.

Samferdselsdepartementet ba i februar 2014 Jernbaneverket igangsette arbeidet med KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Bestillingen definerte rammene for arbeidet med utredningen.