Fakta om prosjektene

Det er bred og tverrpolitisk enighet om å satse på tog og jernbane. Ikke minst i det sentrale østlandsområdet der behovet for gode, miljøvennlige kollektivløsninger er særlig stort. Økt togtilbud gir økt behov for flere parkeringsplasser for togene, blant annet i Ski.

Arkivfoto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Hensetting Ski
Kapasiteten og antall avganger skal økes på Østfoldbanen. Når Follobanen står ferdig vil Ski være et av jernbaneknutepunktene der behovet for hensettingskapasitet vil være langt større enn i dag. Bane NOR arbeider derfor med forslag til planer for et nytt hensettingsområde for 40-55 togsett. 

I utredningen «Hensetting Østlandet» er behovet for hensettingsplasser i Østlandsområdet frem mot 2027 - og til etter 2040 - identifisert og systematisert. Denne utredningen ligger til grunn for det videre arbeidet som også omfatter ny forbindelse til Østre linje.

Størrelse og utstrekning på det planlagte nye anlegget vil avhenge av hvilket alternativ som velges. Det samlede arealbehovet er dermed foreløpig ikke avklart. Uavhengig av dette er vår anbefaling at det etableres påkopling til eksisterende og nye sporanlegg i begge ender, og at minst én av påkoplingene er planskilt. Bane NOR samarbeider før øvrig tett med Ski og Ås kommune samt Akershus fylkeskommune underveis i planprosessen. Det første møtet mellom partene ble avviklet allerede i september 2014.

Ny innføring Østre linje
Parallelt med nytt hensettingsanlegg, er Bane NOR i gang med å planlegge ny trasé for innføring av Østre linje til Ski, slik at også togene til og fra Østre linje kan kjøre via Follobanen uten at sporkapasiteten på Ski stasjon sprenges.

Samferdselsdepartementet ba i februar 2014 Jernbaneverket igangsette arbeidet med KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Bestillingen definerte rammene for arbeidet med utredningen.