Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for togparkering Moss.

Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2021.

Fastsatt planprogram
Vedtaksbrev for fastsettelse av planprogram

Forslag til planprogram sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (september 2020)

Forslag til planprogram
Oversendelsesbrev
Silingsrapport med konsekvensutredning
Revidert merknadsdokument
Fagrapport støy
Støysonekart 

Bane NORs anbefaling av alternativet Gon (februar 2020)

Måloppnåelse og anbefaling
Prissatte konsekvenser
Fagrapport landskap
Fagrapport friluftsliv, by og bygdeliv
Fagrapport naturmangfold
Fagrapport naturressurser
Fagrapport kulturarv
ROS-analyse

Dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om statlig reguleringsplanprosess (15. februar 2019-15. april 2020)

 

Forslag til planprogram, kommunedelplan (august 2018)

Forslag til planprogram
Merknadsrapport
Forstudie

Andre dokumenter

Tilleggsrapport Sonsveien (mars 2019)
Hensetting Østlandet (juni 2015)