Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for togparkering (hensetting) Moss.

Planprogram (august 2018)
Planprogrammet beskriver hvilke alternativer for nytt hensettinganlegg (togparkering) som skal utredes og hvordan dette skal gjøres. Forslag til planprogram ligger på høring i perioden 30. august til 19. oktober.

I høringsperioden kan alle sende skriftelige innspill til Bane NOR. Alle innspillene skal vurderes og kan føre til at Bane NOR endrer planleggingen/planprogrammet. Innspill sendes Bane NOR v/Robert Moan, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på e-post til postmottak@banenor.no. Vennligst merk uttalelsen med "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting Moss, saksnummer 201807769".

Forslag til planprogram finner du her.

Forstudie (august 2018)
Bane NOR startet i januar 2018 opp arbeidet med en forstudie for å samle og kvalitetssjekke kunnskap om mulige steder for plassering av nytt hensettingsanlegg. Hensikten med forstudien var å vurdere alle identifiserte mulige plasseringer for et hensettingsanlegg i Mosseregionen, og deretter gjøre en faglig basert siling av disse lokasjonene. Gjennom forstudien har Bane NOR funnet frem til de alternativene som er realistiske og relevante for videre planlegging og silt vekk de alternativene som ikke anses for å være realistiske.

Forstudien finner du her.

Utredningen Hensetting Østlandet (juni 2015):
Jernbaneverket la i 2015 frem en utredning om hensetting i Østlandsområdet. Hensikten med utredningen var å kartlegge behovet for nye togparkeringsplasser etter som flere tog settes i trafikk på Østlandet. I rapporten gjorde også Jernbaneverket et søk etter mulige arealer for togparkering. Utredningen finner du her.

En del av disse alternativene som ble omtalt i utredningen Hensetting Østlandet i 2015 anses i dag som lite aktuelle. Årsaken til dette er at vi har fått mer kunnskap om områdene og/eller fordi planene for området har endret seg siden sist. Bane NOR har allikevel valgt å se på alle alternativene fra Hensetting Østlandet slik at vi får en ryddig prosess med siling av alternativer på likt grunnlag. Alternativer som ikke anses for å være realistiske er silt ut i en forstudierapport.