Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for togparkering (hensetting) Moss.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planfase

Bane NOR har utarbeidet et forslag til planprogram, som er en «plan for videre planlegging». Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet.

Dette planprogrammet skal fastsettes av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, som også avgjør hvor anlegget skal ligge. Når dette er bestemt begynner arbeidet med reguleringsplan.

Planprogram oversendt KMD for fastsettelse

Bane NOR har 24. september 2020 gjort den formelle oversendingen av oppdatert forslag til planprogram for prosjektet Hensetting Moss til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD).

Når departementet fastsetter planprogrammet, vil det også bli vedtatt hvor hensettingsanlegget (togparkeringen) skal ligge. Det er ventet at dette blir gjort i fjerde kvartal 2020, og Bane NOR kommer til å gjennomføre informasjonsmøter om prosjektet når planprogrammet er fastsatt. 

De siste månedene har Bane NOR behandlet innkomne merknader til planprogrammet, etter en åpen høringsrunde. Det kom inn 33 merknader, og planprogrammet er blitt oppdatert. Vår anbefaling om å plassere det nye anlegget på Gon/Halmstad ligger fast, og er ikke endret som følge av høringen. 

Oversendelsen til departementet inneholder flere dokumenter enn bare planprogrammet. Du finner alle dokumentene nederst på denne siden.

NB Merknadsdokumentet, der alle merknader oppsummeres, har blitt revidert etter oversendelsen til KMD. En høringsuttalelse er tatt inn i dokumentet og kommentert. Den reviderte utgaven ligger i dokumentlisten nederst på denne siden.

Statlig plan

Bane NOR hadde flere dialogmøter med kommunene som var berørt som mulige vertskommuner for ny togparkering i Mosseregionen. Vi klarte ikke å komme til enighet om alternativer som kunne aksepteres av kommunene, og anmodet derfor Samferdselsdepartementet om å bruke statlige virkemidler.

Dette ble akseptert, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har trådt inn i rollen som planmyndighet. Kommunene vil fortsatt ha en sentral rolle i den videre planprosessen.

Her finner du korrespondansen mellom Bane NOR og Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om denne saken:

1. 15.02.19 Anmodning om bruk av statlige virkemidler

2. 03.06.19 Anmodning om iverksetting av statlig reguleringsplan

3. 26.09.19 SD til KMD anmodning om iverksetting av statlig reguleringsplan

4. 06.11.19 Tilslutning til bruk av statlig plan Hensetting Moss

5. 25.11.19 Bane NOR sitt svar på tilslutning til bruk av statlig plan

5. 25.11.19 SD til KMD Oversendelse av relevante plandokumenter

6. 11.02.20 KMD, Avklaring av planprosess for prosjekt Hensetting Moss

7. 06.04.20 Bane NOR, Tilslutning til å legge planprogram ut på høring

8. 15.04.2020. KMD, Tilslutning til høring og offentlig ettersyn av planprogram

 

Eldre dokumenter

Merknadsrapport (april 2019)

Bane NOR har gått gjennom alle innkomne høringsuttalelser til planprogram for togparkering (hensetting) Moss. Dokumentet finner du her.

Plan og utredning hensetting Moss, tilleggsrapport Sonsveien (mars 2019)

I arbeidet med hensettingsanlegg ved Moss er det utarbeidet en Forstudie/silingsrapport, og her finner du Tillegggsrapport for Sonsveien.

Forslag til planprogram (august 2018)

Planprogrammet beskriver hvilke alternativer for nytt hensettinganlegg (togparkering) som skal utredes og hvordan dette skal gjøres. Forslag til planprogram har vært på høring fra 30. august til 19. oktober.

Forslag til planprogram finner du her.

Forstudie (august 2018)

Bane NOR startet i januar 2018 opp arbeidet med en forstudie for å samle og kvalitetssjekke kunnskap om mulige steder for plassering av nytt hensettingsanlegg. Hensikten med forstudien var å vurdere alle identifiserte mulige plasseringer for et hensettingsanlegg i Mosseregionen, og deretter gjøre en faglig basert siling av disse lokasjonene. Gjennom forstudien har Bane NOR funnet frem til de alternativene som er realistiske og relevante for videre planlegging og silt vekk de alternativene som ikke anses for å være realistiske.

Forstudien finner du her.

Utredningen Hensetting Østlandet (juni 2015)

Jernbaneverket la i 2015 frem en utredning om hensetting i Østlandsområdet. Hensikten med utredningen var å kartlegge behovet for nye togparkeringsplasser etter som flere tog settes i trafikk på Østlandet. I rapporten gjorde også Jernbaneverket et søk etter mulige arealer for togparkering. Utredningen finner du her.

En del av disse alternativene som ble omtalt i utredningen Hensetting Østlandet i 2015 anses i dag som lite aktuelle. Årsaken til dette er at vi har fått mer kunnskap om områdene og/eller fordi planene for området har endret seg siden sist. Bane NOR har allikevel valgt å se på alle alternativene fra Hensetting Østlandet slik at vi får en ryddig prosess med siling av alternativer på likt grunnlag. Alternativer som ikke anses for å være realistiske er silt ut i en forstudierapport.