Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for togparkering (hensetting) Moss.

Forslag til planprogram (april 2020)

Bane NOR la ut forslag til planprogram for ny togparkering i Mosseregionen til høring. Frist for innspill var 26. juni. Silingsrapporten lenger nede på siden var også omfattet av høringen.

Forslag til planprogram Hensetting Moss April 2020.pdf

Det har kommet en rekke innspill til planprogrammet, de kan du finne i dette dokumentet:

Merknader planprogram 28082020.pdf

Det vil senere komme et eget merknadsdokument der innspillene er kommentert.

Konsekvensutredning (februar 2020)

Silingsrapport med konsekvensutredning, og de underliggende fagrapportene finner du her.

Friluftsliv by og bygdeliv_ICH-11-A-25047.pdf

ICH-11-A-25056 Silingsrapport med konsekvensutredning.pdf

Kulturarv_ICH-11-A-25049.pdf

Landskap_ICH-11-A-25046.pdf

Måloppnåelse og anbefaling_ICH-11-A-00003.pdf

Naturmangfold_ICH-11-A-25048.pdf

Naturressurser_ICH-11-A-25050.pdf

Prissatte konsekvenser_ICH-11-A-25044.pdf

ROS-analyse_ICH-11-A-25054.pdf


Merknadsrapport (april 2019)

Bane NOR har gått gjennom alle innkomne høringsuttalelser til planprogram for togparkering (hensetting) Moss. Dokumentet finner du her.

Plan og utredning hensetting Moss, tilleggsrapport Sonsveien (mars 2019)

I arbeidet med hensettingsanlegg ved Moss er det utarbeidet en Forstudie/silingsrapport, og her finner du Tillegggsrapport for Sonsveien.

Forslag til planprogram (august 2018)

Planprogrammet beskriver hvilke alternativer for nytt hensettinganlegg (togparkering) som skal utredes og hvordan dette skal gjøres. Forslag til planprogram har vært på høring fra 30. august til 19. oktober.

Forslag til planprogram finner du her.

Forstudie (august 2018)

Bane NOR startet i januar 2018 opp arbeidet med en forstudie for å samle og kvalitetssjekke kunnskap om mulige steder for plassering av nytt hensettingsanlegg. Hensikten med forstudien var å vurdere alle identifiserte mulige plasseringer for et hensettingsanlegg i Mosseregionen, og deretter gjøre en faglig basert siling av disse lokasjonene. Gjennom forstudien har Bane NOR funnet frem til de alternativene som er realistiske og relevante for videre planlegging og silt vekk de alternativene som ikke anses for å være realistiske.

Forstudien finner du her.

Utredningen Hensetting Østlandet (juni 2015)

Jernbaneverket la i 2015 frem en utredning om hensetting i Østlandsområdet. Hensikten med utredningen var å kartlegge behovet for nye togparkeringsplasser etter som flere tog settes i trafikk på Østlandet. I rapporten gjorde også Jernbaneverket et søk etter mulige arealer for togparkering. Utredningen finner du her.

En del av disse alternativene som ble omtalt i utredningen Hensetting Østlandet i 2015 anses i dag som lite aktuelle. Årsaken til dette er at vi har fått mer kunnskap om områdene og/eller fordi planene for området har endret seg siden sist. Bane NOR har allikevel valgt å se på alle alternativene fra Hensetting Østlandet slik at vi får en ryddig prosess med siling av alternativer på likt grunnlag. Alternativer som ikke anses for å være realistiske er silt ut i en forstudierapport.