Naboer og grunneiere

Bane NOR har i oppdrag å planlegge og bygge ny infrastruktur for jernbanen. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som er grunneier og som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av ny jernbane.

Klikk på bildet for å se i brosjyren.

Bygging av ny jernbane krever arealer og rettigheter, og hvert år må mange grunneiere avstå grunn til slike formål. Arealbeslaget kan være midlertidig til anleggsområder eller permanent til nye jernbaneanlegg. Anleggsarbeidene kan ikke starte før det er inngått avtale med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne.

Denne prosessen som skal sørge for at Bane NOR får rettigheter til arealer som kreves for bygging eller utvidelse av jernbaneanlegg, kaller vi grunnerverv. Prosessen skal sikre at du som er grunneier får den erstatningen du har krav på og at du blir ivaretatt gjennom både planleggingsfase og anleggsfase.

Utfyllende informasjon finner du i brosjyren "Grunneier møter Bane NOR", som ligger vedlagt under. Her kan du lese mer om hva som skjer fra ny jernbane blir planlagt til anlegget står ferdig. Brosjyren er ment for deg som skal eller kanskje skal avstå grunn til bygging av jernbane.

Noen fakta om grunnerverv 
Prosessen med å erverve grunn til jernbaneformål vil variere fra prosjekt til prosjekt, da den tilpasses.

  • Bane NOR tar kontakt med grunneiere via brev i reguleringsplanfasen. Enkelte grunneiere tar på egen hånd kontakt med Bane NOR med spesifikke ønsker.
  • Informasjon og forhandlinger om frivillige avtaler starter ofte før reguleringsplanen er vedtatt (normalt ett til to år før anleggsstart).
  • Boliger og eiendommer som må innløses i sin helhet prioriteres i prosessen.
  • Vanligvis innhentes to takster, én som grunneier bestiller og én som Bane NOR bestiller. Takstene er utgangspunkt for forhandling.
  • Grunnervervsprosessen skal sikre at grunneierne får den erstatningen de har krav på. Erstatningen skal minimum dekke eiendommens markeds- eller bruksverdi.
  • Prinsippet er at grunneierne skal holdes skadesløse. Det vil si at erstatningen normalt skal dekke kjøp av eiendom med tilnærmet samme standard og type i samme område.
  • Bane NOR dekker utgifter til nødvendig teknisk og juridisk bistand når grunnervervet starter (dekker ikke planlegging).