Togparkering Moss: Anbefaling snart klar

Bane NOR er ferdig med å utrede konsekvenser for de fem alternativene for togparkering i Mosseregionen. Vår anbefaling vil offentliggjøres i kommunestyret i Moss og Råde den 13. februar. Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bildet viser togparkering på Ski. Foto: Leif Ingholm

Bane NOR sine representanter i prosjektet vil være tilgjengelig for spørsmål på stedet etter at Bane NOR har presentert anbefalingen i kommunestyret. 

Presset på tid

- Nytt togparkeringsanlegg må stå ferdig innen desember 2024, når nytt dobbeltspor og stasjon åpnes på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Om vi ikke klarer å nå denne målsettingen, er det en fare for at togtilbudet til Moss reduseres inntil togparkering er etablert i regionen. Dette betyr at vi har kort tid til planlegging og vi offentliggjør derfor vår anbefalte utbyggingsalternativ den 13. februar for å ha tilstrekkelig tid til å gjennomføre undersøkelser i anbefalt område utover våren, sommeren og høsten 2020, forteller prosjektleder Martin Hove.

Den endelige beslutning om valg av alternativ vil bli tatt av Kommunal - og moderniseringsdepartementet, når prosjektets nye planprogram fastsettes. Bane NOR har valgt å ta en risiko ved å starte planleggingen av det anbefalte alternativet, for å sikre at vi skal nå vårt mål om å ta i bruk anlegget i 2024.

Bane NOR har utredet konsekvenser for miljø og samfunn for de fem alternativene. I konsekvensutredningen er alle uttalelser som kom inn i høringsperioden av planprogrammet i 2018 besvart, og lagt ut på prosjektets nettside. Les merknadsrapporten her.

- Høringsuttalelsene har sammen med befaringer, åpne møter og én til én møter bidratt til økt lokal kunnskap som er viktig når vi vurderer konsekvensene av togparkering i de utvalgte områdene, sier Hove.

Statlig planprosess

Bane NOR fikk i november 2019 tilbakemelding fra Samferdselsdepartementet om at prosjektet har fått tilslutning fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) til å gjennomføre en statlig planprosess. Dette innebærer at planmyndigheten er flyttet fra kommunene til KMD. Bakgrunnen for dette er at Bane NOR og kommunene ikke klarte å komme til enighet om hvilke alternativer som skulle utredes i kommunedelplanen.

Fortsatt mulig å påvirke planarbeidet

Et nytt forslag til planprogram skal legges ut på høring sammen med Bane NORs anbefaling, konsekvensutredningen og silingsdokumentet som beskriver de fem alternativene. 

Anbefalingsdokumentet beskriver Bane NORs vurdering av de ulike alternativene, og grunnlaget for vårt valg av alternativ. 

Alle som ønsker kan gi innspill til høringen av planprogrammet som gjennomføres senere i vinter/vår. 

Den endelige beslutningen om hvilket av de fem alternativene som velges for utbygging, avgjøres av KMD når de behandler og fastsetter planprogrammet høsten 2020. Kommunal - og moderniseringsdepartementets valg av alternativ, tas på grunnlag av konsekvensutredningen for de fem alternativene, og høringsuttalelser som sendes inn til Bane NOR i forbindelse med høringen av planprogrammet. 

Bane NOR må håndtere risikoen som oppstår ved å starte detaljplanlegging av vårt anbefalte alternativ før KMD har valgt utbyggingsalternativ gjennom fastsettelse av planprogrammet høsten 2020. I løpet av februar måned arrangerer Bane NOR åpen kontordag hvor alle som ønsker kan snakke med ansatte i prosjektet. Vi skal også arrangere åpne møter i høringsperioden av forslag til planprogram. Informasjon om når dette vil finne sted kan du lese på prosjektets nettside, og annonser i lokalavisen.

Samfunnsøkonomisk analyse og valg av alternativ

Bane NORs anbefaling baserer seg på utredningene som er gjort, og en analyse av hvilket alternativ som samlet er best for jernbanen, miljø og samfunn. Vi vurderer mange ulike forhold, blant annet jernbaneteknisk funksjonalitet, kostnader, og konsekvenser for natur, samfunn, kultur og miljø.

Alle utredninger og underlag for anbefalingen gjøres tilgjengelig på våre nettsider når vi offentligjør vårt anbefalte alternativ.  

Fakta om prosjektet/et tilbakeblikk:

Bakgrunn for silingsprosessen

Arbeidet med dette prosjektet kom i gang våren 2017. Formålet med kommunedelplanen var å avklare hvilket område som var mest egnet for utbygging av togparkering i Mosseregionen.

Vi lagde en forstudie i 2018 for å kartlegge arealer på jernbanestrekningen fra Kambo i nord til Råde stasjon i sør. Dette søket etter nye arealer, sammen med tidligere kartlegging utført av Jernbaneverket i 2015 (rapport Hensetting Østlandet), resulterte i at totalt 13 ulike områder ble vurdert. I forstudien konkluderte Bane NOR med at fem av de 13 vurderte alternativene var aktuelle og skulle utredes videre i arbeidet med kommunedelplanen.

Figur silingsprosess togparkering Mosseregionen.png

Offentlig planprosess etter plan - og bygningsloven

Vi varslet oppstart av kommunedelplanarbeidet, samtidig som forslag til planprogram ble lagt ut på offentlig høring høsten 2018. I planprogrammet ble de fem alternativene som ble videreført fra forstudien beskrevet nærmere. Alternativene er: Kambo i Moss, Gon i Rygge (nå Moss kommune), Løken/Høyda (tidligere Grimstadtoppen) og Kjellerødåsen i Råde, hvor sistnevnte senere ble delt inn i Kjellerødåsen vest og Kjellerødåsen øst. 

Bane NOR mottok i overkant av 40 høringsuttalelser fra kommuner, sektormyndigheter, berørte og andre interessenter i forbindelse med høringen av planprogrammet. De tre berørte kommunene Moss, Rygge og Råde gav i sine uttalelser uttrykk for at alternativene i deres kommuner måtte tas ut av planprogrammet på grunn av negative konsekvenser. Kommunenes tilbakemeldinger medførte at planprosessen stoppet, og Bane NOR kontaktet derfor Samferdselsdepartementet for å avklare hvordan den fastlåste planprosessen skulle håndteres videre. På bakgrunn av dette fikk Bane NOR tilslutning til vår anbefaling om en statlig planprosess.

Meld deg på våre Nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på nyheter fra oss.