Hva er et planprogram?

Bane NOR kunngjorde 30. april at forslag til planprogram for Hensetting Moss er lagt ut til offentlig høring. Høringsfrist er 26. juni 2020. Her forklarer vi hva et planprogram er, og hva som er hensikten med det.

Hvorfor planprogram?

Mange som ikke er så godt kjent med plan- og bygningsloven, har sikkert lurt på hva som er hensikten med et planprogram. Et planprogram er et dokument som skal fortelle hvordan en planprosess etter plan- og bygningsloven skal gjennomføres. Planprogrammet skal med andre ord fortelle hvordan en kommuneplan eller en detaljreguleringsplan skal gjennomføres.

Utarbeidelse av planprogram kreves i planprosesser der miljø- og samfunn berøres negativt. Eksempler på konsekvenser er tap av dyrka mark, berøring av kulturminner, dyreliv, friluftsliv, bebygde områder med mere. I planprosesser hvor slik negativ berøring kan skje, kreves en konsekvensutredning for å kartlegge så detaljert som mulig hvordan et utbyggingstiltak berører verdier som nevnt ovenfor.

Et planprogram skal også fortelle hvordan forslagsstiller (selskapet som utfører planleggingen/utbygger) legger til rette for medvirkning eller involvering av berørte og andre som bor og jobber i nærheten av området som planlegges for utbygging. For eksempel skal det i planprogrammet stå noe om hvordan forslagsstiller tenker å informere og involvere de som berøres av en eventuell utbygging. Hensikten med dette er å sikre at alle som har kunnskap, meninger eller annen informasjon om området som planlegges utbygd, skal vite hvordan du går frem for å påvirke / gi innspill til planarbeidet.

Dette er bakgrunnen for at Bane NOR har lagt et forslag til planprogram ut på høring i månedskiftet april/mai. Bane NOR ønsker at alle som har kunnskap og meninger om områdene som vurderes utbygd, skal gi skriftlige innspill gjennom denne høringen. Alle innspill blir vurdert, og noen innspill kan medføre at det gjøres endringer i planarbeidet. Derfor har slike innspill stor verdi for Bane NOR.

Valg mellom flere alternativer

I noen tilfeller brukes også planprogrammet for å vurdere flere alternative utbyggingsområder og, som i dette prosjektet, velge hvilket av de fem alternativene Kambo, Gon, Løken/Høyda, Kjellerødåsen vest og Kjellerødåsen øst som skal detaljreguleres og bygges. Det er derfor også anledning til å sende inn høringsuttalelser hvor du kan gi uttrykk for hvor du mener anlegget bør bygges og hvorfor.

Om du har sterke og dokumenterte argumenter som bidrar til et bedre grunnlag for å vurdere hvor anlegget skal bygges, er det viktig informasjon for planmyndigheten som til slutt bestemmer hvor et hensettingsanlegg skal bygges. I dette prosjektet så er planmyndigheten Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oppsummering

Hensikten med planprogrammet er å fortelle berørte og andre interessenter hva forslagsstiller planlegger å gjøre i den videre planprosessen (i dette tilfellet utarbeidelse av detaljreguleringsplan), hvordan vi legger til rette for involvering og medvirkning fra interessenter og berørte og til sist å fortelle om alternativene det skal velges mellom i denne planprosessen. Alle innspill Bane NOR mottar i denne høringsperioden, vil vurderes av planmyndigheten (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) når de velger hvilket alternativ som skal detaljreguleres og bygges ut.

Har du spørsmål?

Prosjekteringsleder arealplan Robert Moan, epost robert.moan@banenor.no eller telefon 474 71 942

Kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen, epost sveesb@banenor.no eller telefon 402 06 130