Høringsperioden er over

Bane NOR har hatt planprogram for ny togparkering i Mosseområdet ute til offentlig ettersyn. Høringsfristen gikk ut 26. juni, og nå begynner arbeidet med å svare ut høringsinnspillene. Svarene blir samlet i et eget merknadsdokument.

Anlegg for togparkering (hensetting) er nødvendig for jernbanen, og bygges ofte nær stasjonen. Her ser vi Skamarken ved Drammen stasjon. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Bane NOR har utarbeidet et forslag til planprogram for reguleringsplan for ny togparkering (hensetting) i Mosseregionen. Dette dokumentet viser hva som skal utredes i forbindelse med prosjektet, og hvordan utredningsarbeidet skal utføres. Planprogrammet inneholder fem alternativer for plassering, og skal brukes til å velge ett av dem. 

Planprogrammet skal fastsettes av planmyndigheten, som i dette tilfellet er Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Når planprogrammet fastsettes, avgjør også departementet hvor anlegget skal ligge. 

Etter fastsettelsen begynner arbeidet med å lage en reguleringsplan. Informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside. 

Om høringen 

En ny togparkering i Mosseregionen vil påvirke omgivelsene, både før og under bygging, og når anlegget blir satt i drift. Det er et viktig prinsipp for denne type prosjekter å sikre at interessenter og berørte blir hørt, og det gjennomføres derfor høringer i de forskjellige fasene. 

Høring av planprogrammet har blitt gjennomført i mai og juni 2020, og fristen for å komme med innspill gikk ut 26. juni. I alt har det kommet inn 35 innspill, og disse skal nå behandles. 

Den største andelen av høringsuttalelsene omhandler alternativ Gon, og det er ikke så rart, siden Bane NOR har anbefalt dette alternativet for utbygging. Det er et stort engasjement blant de som berøres av et slikt prosjekt, og stort fokus på at tilpasning og tilrettelegging mot omgivelsene gis stor oppmerksomhet i det videre arbeidet.  

Alle problemstillinger som fremmes i høringsuttalelser vil bli svart ut i en merknadsrapport som blir tilgjengelig i høst. Bane NOR er opptatt av å gjennomføre et prosjekt som tilpasses omgivelsene så godt som mulig, og vil jobbe tett mot de som blir berørt i det videre arbeidet.  

Bane NOR kommer ikke til å sende svar direkte til alle som har kommet med innspill, de må selv lese merknadsdokumentet, som blir tilgjengelig  våre nettsider. Vi tar sikte på å ha ferdigbehandlet innspillene tidlig høst 2020. 

 

Har du spørsmål? 

Kontakt prosjekteringsleder arealplan Robert Moan, på epost robert.moan@banenor.no eller telefon 474 71 942