Forbedret plan for togparkering på Gon

Bane NOR har utviklet planene for den foreslåtte togparkeringen ved Gon. Anlegget er nå mindre, og har blitt flyttet nærmere Rygge stasjon. – Vi har funnet en løsning med mye mindre fotavtrykk, sier prosjektleder Martin Hove.

- Den siste tiden har vi jobbet med å utvikle planene for en ny togparkering ved Gon, det vi kaller en optimalisering, sier prosjektleder i Bane NOR, Martin Hove. 
Målet er å finne en løsning som er bra for jernbanen, men samtidig ikke til unødig ulempe for omgivelsene. Det tror jeg vi  har et godt utgangspunkt for å klare. 

I løpet av månedene som har gått siden Bane NOR anbefalte å legge en togparkering i Mosseregionen på Gon nær Rygge stasjon, har det blitt jobbet mye med å forbedre løsningen. Det har blant annet vært viktig for Bane NOR å begrense beslaget av dyrket mark og redusere påvirkningen for mennesker som bor og ferdes i dette området. Nå har Bane NOR presentert en foreløpig optimalisert løsning for Moss kommune. 

- Det vi foreslår er å flytte anlegget nærmere Rygge stasjon, forteller Hove. 
Vhar klart å gjøre anlegget smalereog begrenser de negative effektene av togparkeringen betydelig, i forhold til løsningen som ble vist i kommunedelplanfasen. I tiden fremover skal vi samarbeide tett med Moss kommune om detaljutforming for veier, stier og skjermingstiltak, slik at løsningen ivaretar omgivelsene på en god måte hvis dette området velges for et ferdig anlegg.

Illustrasjon av ny løsning, der anlegget er smalere, og flyttet nærmere Rygge stasjon.

Endringer 

I den optimaliserte løsningen er beslaget av dyrket mark kuttet kraftig ned. I den opprinnelige hovedplanen var beslaget beregnet til inntil 55 dekar.  Endringene får flere konsekvenser for omgivelsene, blant annet disse: 

  • Anlegget blir mindre synlig fra Rygge stasjon og fra tettstedet ellers 
  • Togparkeringen vil være synlig for et boligområde ved Eskelund, men skjerming kan dempe virkningene 
  • Betydelig reduksjon i beslaget av dyrket mark 
  • Regulert gang- og sykkelvei fra stasjonen til Gonskogen må justeres noe 
  • Turveier og stisystemer må legges noe om sørøst for Gonskogen, men kan benyttes med mindre endringer 
  • Søndre del av Gonskogen vil fremdeles bli berørt, men ikke mer enn det som har vært foreslått tidligere 
  • Vask- og glykolanlegg er tatt ut av prosjektet 
  • Det vil bli mindre massehåndtering, og mindre arbeid med stabilisering av grunnen 

- Vi mener at vi har funnet en bedre løsning for togparkeringen, sier Martin Hove. 
Dette anlegget er nødvendig for at vi skal kunne ha flere avganger på Østfoldbanen, så det er viktig å få det på plass.  Vi ønsker å finne den best mulige løsningen, både for jernbanen og omgivelsene, og vi opplever at den nye løsningen er vesentlig bedre enn hovedplanløsningen. 

Eldre illustrasjon av anlegget fra hovedplan, med et større beslag av dyrka mark.

Hva skjer nå? 

Etter gjennomført høringsrunde tidligere i år, er planprogrammet for reguleringsplan oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for behandling. Det er KMD som skal ta den endelige avgjørelsen om hvor anlegget skal ligge. 

Det er ventet at fastsettelse av planprogrammet og plassering av anlegget skal skje i november 2020. Bane NOR kommer til å informere om avgjørelsen så snart den foreligger. 

- Når planprogrammet er fastsatt og endelig plassering bestemt, så skal vi lage reguleringsplan og detaljplan, sier prosjektleder Martin Hove. 
Det innebærer at vi skal fortsette å optimalisere anlegget, slik at vi når alle våre mål. I den prosessen blir det svært viktig for oss å ha tett kontakt med kommunen, og få innspill fra de som er berørt og andre interessenter.