Jobber for et bedre togtilbud på Østfoldbanen

I dette debattinnlegget kommenterer prosjektleder Robert Moan oppslagene i mediene den siste tiden om togparkering i Moss.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utbygging av dobbeltspor og tilhørende togparkering skal gi de reisende flere tog på Østfoldbanen. Foto: Anne Mette Storvik

Den siste tiden har det vært en rekke oppslag i media om planleggingen av togparkering i Mosseregionen. Bane NOR har fulgt debatten, men kjenner seg ikke igjen i bekrivelsen av prosjektet. Vi ønsker nå å rette opp i det inntrykket som er skapt.

Vil gi reisende et bedre togtilbud
Bane NOR har fått i oppdrag fra Stortinget å planlegge og bygge for et bedre togtilbud på Østfoldbanen. Nytt dobbeltspor mellom Oslo-Ski (Follobanen) og mellom Sandbukta-Moss-Såstad skal gi de reisende flere tog, kortere reisetid og færre forsinkelser. Dobbeltsporet til Ski skal være ferdig i 2022 og til Moss i 2024. For å kunne sette flere tog i trafikk når dobbeltsporet er klart, må togene ha et sted å parkere når de ikke frakter passasjerer. Da kan både tog og skinner vedlikeholdes.

Kommer ikke videre uten alternativer
Bane NOR ønsker å utrede fire alternativer for togparkering i Mosseregionen. Dette er Kambo, Gon, Løken/Høgda, og Kjellerødåsen. Utredningene vil vise hva konsekvensene er, og hvilket av alternativene som totalt sett er best for jernbanen, miljø og samfunn.

Planprogrammet, som beskriver de alternativene Bane NOR vil utrede, var på høring i fjor. Alle kommunene har i sine høringsinnspill bedt Bane NOR legge vekk alternativet i deres kommune. Uten aktuelle områder å utrede, kommer ikke Bane NOR videre i planleggingen.

Forstår bekymringen
Bane NOR «gir ikke blaffen», som det ble uttrykt i Moss avis 12. mars. Vi ønsker å bygge jernbane i tråd med den bestillingen vi har fått, for å gi pendlerne et bedre togtilbud. Vi tar også bekymringene fra kommunene på alvor. Det er klart at et anlegg for togparkering vil gi noen konsekvenser for nærmiljøet. Vi skjønner at dette er en vanskelig sak for kommunene og at folk ikke ønsker togparkering i sitt nærmiljø. Men vi trenger mer kunnskap for å vite hva konsekvensene vil være, og se om vi kan gjøre konsekvensene mindre og mer akseptable.

Ønsker kommunal behandling
Kommunene har vanligvis ansvaret for alle planer innenfor sin kommunegrense. De skal dermed ta hensyn til både lokale, regionale og nasjonale interesser. Dersom viktige statlige utbyggingstiltak gjør det nødvendig, kan staten overta ansvaret.

Det tas ingen beslutning om plassering av togparkering når planprogrammet fastsettes (vedtas). Denne beslutningen kommer først senere, når alle konsekvenser er utredet og Bane NOR lager et forslag til kommunedelplan som behandles og eventuelt vedtas av den aktuelle kommunen.

Bane NORs mål har hele veien vært at kommunene skal behandle planene våre. Vi ønsker og jobber fremdeles for denne løsningen. Parallelt har vi bedt Samferdselsdepartementet vurdere veien videre om planleggingen stopper opp. Dette er ikke en trussel. Det er en plan B og en naturlig del av planleggingen som styres av plan- og bygningsloven. Vi har hatt løpende dialog med kommunene om dette.

Vil gi god informasjon
Bane NOR ønsker å gi god informasjon underveis i prosessen, og sender derfor løpende informasjon til media, kommuner og andre interesserte. Vi planlegger å invitere til et informasjonsmøte på Kambo før påske.

Vi håper på en balansert og faktabasert diskusjon fremover. Det er viktig at avgjørelser tas på et best mulig kunnskapsgrunnlag, og at vi i samarbeid finner løsninger for togparkering slik at Østfoldbanen kan få flere tog i trafikk.

 

Robert Moan
Prosjektleder togparkering Moss
Bane NOR

Lurer du på hva togparkering er? Se film her.