Godt oppmøte i Råde

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Rundt 130 personer og full sal på Bøndernes Hus i Råde da vi inviterte til informasjonsmøte om alternativene for togparkering på Løken/Høgda og Kjellerødåsen.

For å kunne kjøre flere tog til og fra Moss når dobbeltsporet Sandbukta – Moss-Såstad (SMS) står ferdig, trenger vi flere parkeringsplasser for togene.

Løken/Høgda og Kjellerødåsen er to av fire alternativer som utredes.

  • Det er viktig at vi kommer ut og møter innbyggerne for å gi god informasjon underveis, spesielt fordi det har vært mye spekulasjoner i media, men også fordi vi har et stort planområde, og kan være vanskelig for folk å se for seg for seg hvordan et ferdig anlegg skal bli. Vi ønsker derfor å vise løsningen så langt vi et kommet i prosjekteringen, slik at folk får et mer realistisk bilde av hvordan det kan bli, forteller Robert Moan, prosjektleder hensetting Østfoldbanen.

I den fasen vi er i nå gjøres et grundig arbeid med å kartlegge mulige konsekvenser som de ulike utbyggingene vil ha for samfunn, miljø og jernbanen. Da er vi avhengig av innspill fra berørte parter, sikre at viktige spørsmål blir drøftet og avklart på riktig nivå, og at politikerne får et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger.

  • Vi er opptatt av å sikre at ulempene blir minst mulig, og utredningene vi gjør nå skal føre frem til en anbefaling av hvilket alternativ som til slutt velges, forklarer Moan.

Mange gode spørsmål

Innbyggerne viste stort engasjement, og stilte mange spørsmål gjennom møtet, blant annet ble det stilt spørsmål om det nå var fem alternativ som nå ble lagt frem, og ikke fire. Og det ble henvist til kartene Kambo, Gon, Løken/Høgda og Kjellerødåsen.

  • Man har varslet fire alternativ i planprogrammet, men så har man valgt å prosjektere ut to alternative løsninger på Kjellerødåsen, slik at det ser ut som at det er fem alternativ, men det er fire områder som vi ser på, og er ingen endringer ut ifra det som er varslet. Årsaken er blant annet for å se på en løsning som i mindre grad berører dyrket mark, forklarer Robert Moan.

Det ble også stilt spørsmål til om det var riktig at Rygge kommune har spilt inn Såstadskogen som et mulig sted for togparkeringen?

  • Det er riktig at vi fikk en forespørsel fra ledelsen i Rygge kommune om dette, og vi har svart at vi vil vurdere å utrede Såstadskogen om forslaget er politisk forankret, sa Moan.

I tiden fremover vil Bane NOR jobbe videre sammen med kommunene for å finne løsninger i planprosessen.

Presentasjonen fra informasjonsmøtet ligger under denne saken.  

Se filmene vi viste i møtet:

Kjellerødåsen øst 

Kjellerødåsen vest

Løken/Høyda