Fakta om mulig togparkering på Kambo

I de siste dagene har det stått en del feil i media om alternativet for togparkering på Kambo. Her kan du lese fakta om prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For å kunne sette flere tog i trafikk når Sandbukta-Moss-Såstad er bygd ut trengs det flere plasser å parkere togene når de ikke er i drift. På togparkeringsanlegget foregår det enkel service og vedlikehold av togene. Foto: Bane NOR

I både Vestby avis og Moss avis har det stått flere feil om konsekvensene av å plassere et togparkeringsanlegg på Kambo.

- Feilene beror på misforståelser. Konsekvensene av prosjektet er tatt helt ut av proposjoner, sier prosjektleder Robert Moan.

Anlegget vil ikke synes fra Kambo
Det har blant annet vært hevdet at prosjektet vil bety rasering av bomiljøet for tusenvis av mennesker, og at barnehagen og Kiwibutikken kanskje må rives.

- Dette stemmer ikke. Kiwibutikken og barnehagen må ikke rives, og selve parkeringsområdet vil ikke være synlig fra boligområdene ved Kambo, sier Moan.

Barnehagen og Kiwi-butikken ligger innenfor planavgrensningen fordi det kan bli nødvendig å gjøre noen mindre justeringer av Osloveien i dette område.

- I den videre planleggingen blir det viktig å sørge for god tilkomst til disse byggene, sier Moan.

Vurderer plassering på Rød
Foreløpig planlegging viser at den beste plasseringen innenfor Kambo-alternativet, er på Rød, ved veibrua over til Ødemørk i Vestby kommune. Plasseringen er ca. 1400 meter i luftlinje nordøst for Kiwi på Kambo, på østsiden av dagens jernbanespor.

- Det betyr at det er mulig at anlegget vil synes fra hyttefeltet i Smørbekksvingen, og at dagens veibru til Ødemørk kanskje må flyttes nordover. Vi er veldig tidlig i planleggingen, så det er mye vi ikke har utredet enda. Fremover skal vi få oversikt over alle konsekvenser og mulige løsninger for å gjøre ulempene minst mulig, forteller Moan.

Trenger to avkjøringsspor
For å få atkomst til anlegget fra begge sider av sporet må det etableres et avkjøringsspor som blir liggende parallelt med dagens dobbeltspor.

- Vi utreder om vi kan benytte sporet nord for stasjonen som ikke er i bruk i dag. Dette avkjøringssporet kan berøre noen av boligene som ligger nord for stasjonen mellom jernbanen og Osloveien, sier Moan.

Grunneiere og hytteeiere i Vestby vil få varsel i posten om oppstart av planarbeid når planprogrammet legges ut på høring i Vestby. Se egen sak om tilleggshøringen i Vestby her.

Stort planområde
- Vi forstår at mange blir bekymret for planene for ny togparkering, og at det er mange meninger om prosjektet. Men vi er opptatt av at debatten må foregå på et faktabasert grunnlag.

Prosjektlederen tror misforståelsene kan komme av at det foreslåtte planområdet er så stort.

- Planområdet er på hele 1200 mål, og mange tror kanskje at hele eller store deler av dette området vil bli berørt. Men selv om togparkering tar mye plass, vil endelig anlegg kun utgjøre en liten del av planområdet, sier Moan.

At planområdet er så stort er fordi Bane NOR trenger handlingsrom for å vurdere ulike løsninger for avkjøringsspor, anlegg og eventuelle omlegginger av vei. Selve anlegget vil kreve mellom 150 til 200 mål, noe som er et større areal enn for de andre alternativene. Årsaken er en jernbaneteknisk krevende løsning med avkjøringsspor på begge sider av sporene. Les mer om dette her.

Vil kartlegge konsekvenser
Moan minner om at det fortsatt er veldig tidlig i planleggingen. Bane NOR har i forslag til planprogram foreslått at fire alternativer skal utredes. Dette er Kambo, Gon, Løken/Høgda (tidligere Grimstadtoppen) og Kjellerødåsen. Planprogrammet har vært på høring i Moss, Rygge og Råde, og skal også på høring i Vestby kommune.

- I den videre planleggingen ønsker vi å kartlegge alle områdene i detalj gjennom befaringer, registreringer og innhenting av informasjon. Vi vil vurdere konsekvenser for blant annet jernbanen, natur, kultur, landbruk og nærmiljø. Kunnskapen vi samler inn skal brukes for å unngå verdifulle arealer i størst mulig grad. Der vi ikke kan unngå å berøre slike arealer, skal vi se på hva som kan gjøres for å minimere ulempene, sier Moan.

Det er først når alle konsekvenser er utredet, at Bane NOR kan komme med en anbefaling av hvilket av de fire alternativene som bør planlegges videre og til slutt bygges.