Bane NOR har mottatt 42 høringsuttalelser til planprogrammet

Uttalelsene kommer både fra privatpersoner, lag, foreninger, kommunale og statlige aktører. Bane NOR gjennomgår nå alle uttalelsene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I planprogrammet anbefalte Bane NOR å utrede fire alternativer for togparkering i Mosseregionen. Dette er Kambo, Gon, Løken/Høgda (tidligere Grimstadtoppen) og Kjellerødåsen. Fra 30. august til 19. oktober i fjor lå forslaget til planprogram på høring. Prosjektet mottok til sammen 42 høringsuttalelser.

- I tiden som har gått siden høringsfristen, har vi gått gjennom alle høringsuttalelsene, og laget svar. Alle innspill og Bane NORs svar på disse skal samles i en merknadsrapport, forteller prosjektleder Robert Moan.

Rapporten skal etter planen være klar i slutten av februar og skal da legges ut på Bane NORs nettsider.

Befaring med Fasanveien barnehage
Blant de 42 høringsinnspillene har blant annet Fasanveien barnehage i Rygge gitt innspill. Barna i barnehagen bruker skogen ved Gon daglig og barnehagen er opptatt av at skogen skal bevares. Som en følge av innspillet fra Fasanveien barnehage, ble Bane NORs representanter med på tur i skogen. Hensikten var å få mer lokalkunnskap om hvordan barna bruker skogen og hvilke områder som er mest verdifulle. I skogen viste barna både hvor trollet og nissen har sine badekar, og hvor nissen mistet lua si før jul.

- Det var en veldig nyttig befaring som ga oss mer kunnskap om bruken av skogen. Vi ser at skogen har stor verdi for barnas lek og læring, spesielt for Fasanvegen barnehage som kun ligger et steinkast unna. Vi er enige i innspillet om at det er viktig at barnas interesser blir tatt med videre i planleggingen, sier Moan.

Planleggingen så langt tyder på at et eventuelt togparkeringsanlegg på Gon ikke vil berøre leirplassen som benyttes av barna i Fasanveien barnehage. Fortsatt gjenstår mye planlegging for å kartlegge områdene og mulig plassering av togparkeringen.

- Vi kommer til å være mye ute i felt fremover for å kartlegge de fire alternative områdene. All kunnskap vi får gjennom slike befaringer, registreringer og utredninger brukes for å i størst mulig grad unngå verdifulle arealer. Der vi ikke kan unngå å berøre verdifulle forhold, skal vi se om det finnes tiltak som kan minimere ulempene. All denne informasjonen skal med i den store vektskåla før vi lander på hvilket av de fire alternativene som totalt sett er det beste for jernbanen, og for miljø og samfunn, sier Moan.

Styrer i Fasanveien barnehage, Hege Elvestad, forteller prosjektleder Robert Moan i Bane NOR om hvordan barna i barnehagen bruker Gonskogen.