Fredrikstad/Sarpsborg: Planprogram for togparkering er på høring

Bane NOR planlegger nye spor for togparkering (hensetting) i Fredrikstad og/eller Sarpsborg. Planprogrammet, som beskriver hvilke alternativer Bane NOR ønsker å utrede videre, er på høring frem til 31. januar 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For å kunne sette flere tog i trafikk trengs det flere plasser for å parkere togene når de ikke er i trafikk. Nå er planprogram for ny togparkering i Fredrikstad og/eller Sarpsborg på høring. Foto: Anne Mette Storvik

InterCity-satsingen med nytt dobbeltspor på Østfoldbanen skal gi flere tog og kortere reisetid. For å kunne sette flere tog i trafikk til Fredrikstad og Sarpsborg trengs det flere plasser for å parkere togene når de ikke er i trafikk. Bane NOR har derfor startet opp planleggingen av ett til to nye hensettingsanlegg i Fredrikstad og/eller Sarpsborg.

Ønsker å utrede tre alternativer
Planprogrammet, som nå ligger på høring, beskriver alle alternativer som har vært vurdert så langt og hvilke alternativer Bane NOR ønsker å utrede videre. Bane NOR anbefaler at alternativene Valle, Kampenes og Klavestad utredes videre, mens de øvrige alternativene legges vekk.

- Vi har silt vekk de alternativene som hadde størst negative konsekvenser for jernbanen, miljø og samfunn. Samtidig vet vi at de alternativene vi sitter igjen med også er utfordrende. Hvilke konsekvenser alternativene har ønsker vi å kartlegge grundig fremover, så vi kan finne frem til den beste løsningen for jernbanen og samfunnet for øvrig, sier prosjektleder Robert Moan.

Forslag til planprogram og kart over de aktuelle områdene finner du nederst på denne siden.

Oversiktskart over de tre alternativene for togparkering som Bane NOR ønsker å utrede i Nedre Glomma-regionen.

Starter opp arbeidet med kommunedelplan
Samtidig som Bane NOR legger planprogrammet på høring, varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning. Gjennom dette arbeidet skal Bane NOR komme frem til en anbefaling av alternativ/alternativer som bør planlegges videre og bygges ut.

Send ditt innspill
Planprogrammet ligger på høring frem til 31. januar 2019. I denne fasen kan du påvirke og sende innspill om blant annet:

 • hvilke alternativer som bør utredes videre
 • hvilke temaer (konsekvenser) som bør utredes
 • hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres
 • eller andre forhold du mener kan være relevant for videre utredning av alternativene

Send oss også gjerne det du har av informasjon og lokal kunnskap om de aktuelle områdene.

Innspill sendes Bane NOR v/Robert Moan, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på e-post til postmottak@banenor.no. Vennligst merk uttalelsen med "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026".

Åpne møter
Bane NOR inviterer til åpne møter i høringsperioden. Her kan du få mer informasjon om prosjektet og stille spørsmål til planleggerne. Møtene holdes:

 • 8. januar fra kl. 18-20 på Litteraturhuset i Fredrikstad
 • 10. januar fra kl. 18-20 i Wegnerbrakka på Borgarsyssel museum i Sarpsborg

Fakta om togparkering:

 • Et togparkeringsanlegg er et sporområde hvor tog kan parkeres når de ikke er i trafikk. Dette gjelder spesielt om natten eller utenom rushtid.  I tillegg til sporområdet for parkering av togene er det behov for areal til tekniske bygg, personal- og servicebygg, vaskeutstyr, veiadkomst, parkeringsplasser og lignende.
 • I Nedre Glomma-regionen trenger Bane NOR parkeringsplasser for inntil 30 tog på 110 meter. Dette krever ett areal på mellom 100 til 150 mål, avhengig av om det bygges ett samlet eller to atskilte anlegg.
 • I februar 2018 startet Bane NOR opp med en forstudie for å kartlegge og vurdere tilgjengelig kunnskap om de åtte områdene som ble vurdert som aktuelle i rapporten Hensetting Østlandet (2016). Gjennom forstudien har Bane NOR funnet frem til de alternativene som er realistiske og relevante for videre planlegging og silt vekk de alternativene som ikke anses for å være realistiske. Forstudien skal publiseres på nettsidene så snart den er klar.
 • Planprogrammet er en «plan for planleggingen» som beskriver hvilke alternativer som skal utredes og hvordan. Dokumentet beskriver også hvordan medvirkning skal foregå. Planprogrammet ligger på høring fra 4. desember til 31. januar 2019. Det er kommunene som til slutt fastsetter planprogrammet.
 • Neste steg i prosessen er kommunedelplan. I arbeidet med kommunedelplan skal alternativene utredes videre i tråd med beskrivelsen i planprogrammet. I denne fasen skal Bane NOR utrede alle konsekvenser for miljø og samfunn. Dette er blant annet konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, dyrka mark, andre naturressurser, arealbruk og byutvikling.
 • Gjennom arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning skal Bane NOR komme frem til en anbefaling av hvilket alternativ som skal detaljplanlegges og bygges ut. Det er kommunene som behandler og til slutt vedtar kommunedelplanen.

NB: For å kunne vurdere ulike løsninger er planområdene betydelig større enn det selve hensettingsanlegget vil kreve av areal. Planområdet på Valle er ca. 760 mål, Kampenes ca. 1400 mål og Klavestad ca. 1000 mål, mens endelig hensettingsanlegg vil kreve mellom 100 og 150 mål.