Fakta om prosjektet

For å kunne øke antall tog til/fra Sarpsborg når strekningen Haug-Sarpsborg står ferdig, trengs det flere plasser til togparkering (hensetting). Bane NOR startet i 2018 opp med planlegging av togparkering i nærheten av Fredrikstad og/eller Sarpsborg stasjon. Arbeidet ble imidlertid satt på vent i 2019. Årsaken er at prosjektet trenger avklaring på hvilken rekkefølge strekningen Råde-Fredrikstad-Sarpsborg skal bygges ut for å vite hvor det trengs togparkering først og hvor stort anlegget må være.

For å kunne sette flere tog i trafikk ettersom dobbeltspor bygges ut, trengs det flere plasser for togparkering. Bane NOR er i gang med planlegging av nye togparkeringsanlegg på Østfoldbanen Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Hva er et hensettingsanlegg?
Et hensettingsanlegg er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene. Anlegget må være tilknyttet det nye dobbeltsporet, og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset togtrafikken.

Hvorfor trengs det flere hensettingsplasser?
Kapasiteten og antall avganger skal økes på Østfoldbanen. Når flere tog starter og avslutter ruta i Moss, og etter hvert Fredrikstad/Sarpsborg, er det behov for togparkering i nærheten. De samme togsettene trafikkerer de samme strekningene hver dag, og trenger enkel service og vedlikehold mens de står parkert. Uten nye hensettingsanlegg kan vi ikke øke antall avganger.

Togparkering Fredrikstad/Sarpsborg
Når dobbeltsporet er ferdig bygd mellom Haug og Sarpsborg kan antall tog mellom Oslo og Sarpsborg dobles til to tog i timen hele dagen og fire i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 30 tog på 110 meter. Bane NOR søker derfor etter ett eller to områder for parkering av tog i nærheten av Fredrikstad og/eller Sarpsborg stasjon. Størrelsen på ferdig anlegg vil være mellom 100-150 mål.

Tidligere arbeid
Bane NOR har sammen med de aktuelle kommunene vurdert 9 mulige plasseringer av anlegget: Lahellestranda, Kjær, Valle, Greåker industri, Flislageret, Skauløkka, Kroken, Klavestad og Kampenes/Bredmyra. En del av disse alternativene som ble kartlagt i utredningen Hensetting Østlandet i 2015 anses i dag som lite aktuelle. Årsaken til dette er at vi har fått mer kunnskap om områdene og/eller fordi planene for området har endret seg siden sist. Bane NOR har allikevel valgt å se på alle alternativene fra Hensetting Østlandet slik at vi får en ryddig prosess med siling av alternativer på likt grunnlag. Alternativer som ikke anses for å være realistiske skal siles ut i en forstudierapport og gjennom planprogrammet.

Planprogrammet beskriver de alternativene som Bane NOR mener er realistiske og relevante, og som vi derfor ønsker å utrede videre. Planprogrammet beskriver også hvilke konsekvenser som skal utredes og hvordan medvirkning skal foregå.

Aktuelle utredninger og dokumenter finner du på denne  siden.

Hva har vi gjort så langt og skjer fremover?

  • Bane NOR signerte kontrakt for planlegging av hensettingsanlegg med Rambøll i januar 2018.
  • Vi startet med en gang opp med en forstudie for å samle og kvalitetssjekke kunnskap om mulige steder for plassering av nytt hensettingsanlegg. Gjennom forstudien har Bane NOR funnet frem til de alternativene som er realistiske og relevante for videre planlegging og silt vekk de alternativene som ikke anses for å være realistiske.
  • De alternativene som anses for å være realistiske vil bli med i den videre planleggingen (kommunedelplan). Planprogrammet beskriver hvilke alternativer som skal utredes og hvordan dette skal gjøres.
  • Forslag til planprogram lå på høring fra 4. desember 2018 til 31. januar 2019. Etter dette ble videre planlegging satt på vent. Årsaken er at prosjektet trenger avklaring på rekkefølge for utbygging av strekningen mellom Råde-Fredrikstad-Sarpsborg for å vite hvor det trengs å bygges togparkering først.

Les om planprosessen her.