Planleggingsprosess

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen man kommer, jo mer detaljert blir planene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Siste planfasen av et utbyggingsprosjekt heter reguleringsplanfasen. I denne planfasen optimaliseres valgt trasé ytterligere. Detaljer som midlertidig omlegging av lokale veier, hvilke hus som må innløses og tiltak som må gjøres for å verne lokal- og nærmiljø under byggeperioden blir også bestemt i denne perioden. Foto: Hilde Lillejord, JBV.

Planfasene
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk i et 12-års perspektiv. Prioriteringene i NTP danner utgangspunktet for hvilke tiltak som skal planlegges og bygges de neste årene. Store tiltak som er omtalt i NTP, må gjennom ulike planfaser før tiltaket kan bygges. 

Planprogram
Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane. Bane NOR utarbeider forslag til planprogram, mens de berørte kommunene som planmyndighet til slutt er de som fastsetter planprogrammet.

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. Planprogrammet inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i neste planfase
  • hvilke konsekvenstemaer som skal utredes og hvordan
  • hvordan medvirkningen skal foregå

Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte kan komme med innspill når planprogrammet legges ut på høring. Dette skjer normalt når oppstart av planarbeidet blir varslet.

Bane NOR ønsker i denne fasen innspill på:

  • hvilke korridorer som bør utredes videre
  • hvilke temaer som bør utredes
  • hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres i senere planfaser

Kommunedelplan med konsekvensutredning
Planlegging av større utbyggingsprosjekter behandles vanligvis gjennom en kommunedelplan. Dette er det andre steget i planleggingen av nytt dobbeltspor. 

Alle kommuner har en kommuneplan som grunnlag for virksomheten i kommunen. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder eller temaer.

En kommunedelplan inneholder overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor og inkluderer valg av trasékorridor. Konsekvensutredningen beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir oss det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor. 

Du kan gi dine innspill til Bane NOR når kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på offentlig høring. Ytterligere optimalisering av valgt trasé blir gjort i neste planfase, som er reguleringsplanfasen.

Reguleringsplan
Dette er tredje og siste steg i planleggingen av ny jernbane. I reguleringsplanen skal innholdet i kommunedelplanen detaljeres videre. Bane NOR utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen.