Bane NOR svarer på innspill til kommunedelplan Rolvsøy-Borg bryggerier

Bane NOR har gått gjennom innspillene til kommunedelplanene for dobbeltspor fra Rolvsøy til Borg og svart på dem i to merknadsdokumenter.

Nå er Bane NORs svar på høringsinnspillene for strekningen mellom Rolvsøy og Borg bryggerier klare. Flyfoto: Hilde Lillejord/Bane NOR

Kommunedelplanene for dobbeltspor Rolvsøy-Rolvsøysund og Rolvsøysund-Borg bryggerier var på høring i fjor høst. Vi fikk inn mange innspill og noen innsigelser. Innspillene har vi svart ut i merknadsdokumenene som du finner nederst på denne siden. 

Naturlig nok er det mange som er opptatt av sikker skolevei både under bygging og når jernbanen står ferdig bygget. Det er viktig for oss at alle barn får en trygg skolevei og at ingen krysser jernbanesporetDet kommer vi til å sørge for at ikke skjer, og vi vil lage en trafikksikkerhetsplan før vi kommer så langt som bygging.

Hva vi skal gjøre med jord og stein som vi tar ut når vi skal bygge, er det flere som har spurt om. Vi har fått flere innspill om hvordan vi frakter dem vekk og hvor vi gjør av dem. Dette tar vi med oss videre og kan svare mer detaljert på i neste steg, reguleringsplanen, når vi vet mer om hva slags masser det er snakk om, hvor mye det blir og når vi ser om vi kan bruke massene selv. 

Flere sendte innspill om at de ønsket seg et alternativ over Rolvsøy, ofte kalt rett linje. Dette var et spørsmål som ble sett på i en tidligere fase og både en konseptvalgutredning og Nasjonal transportplan sier at sporet skal innom byene.  

Her finner du alle innspillene. Nederst på siden finner du våre svar.

De som blir berørt av det vi bygger 

Vi har fått noen innspill fra de som ser at deres eiendom liggeinnenfor planområdet. Disse vil vi ta kontakt med veoppstart av neste planfase, men grunnerverv skjer først når en reguleringsplan er klar og vi får penger til å sette i gang med bygging. Da kommer vi til å ha tett kontakt med grunneiere og de som bor nærmest der dobbeltsporet skal ligge. Vi har faste rutiner for at de som må gi fra seg grunn skal bli behandlet likt og rettferdig. 

Når vi planlegger videre vil vi se nærmere på støy. Der det blir mer støy enn i dag ser vi på hvilke tiltak vi kan få på plass for støyskjerming. Vi følger selvsagt regler og lover om støy for naboer når det kommer til bygging.  

Grunneiere og grunnerverv - Bane NOR 

Det er en selvfølge for oss at vi tar sikkerhet og områdestabilitet på største alvor. Undersøkelsene vi i Bane NOR har utført legger vi inn i nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) slik at de er tilgjengelige for andre. I tillegg har vi også utført innledende vurderinger for å kartlegge områdestabilitet basert på råd og føringer fra NVE. Vi har sendt dokumentene over til NVE og der kan alle se dem: kvikkleirerapporter for Sarpsborg kommune. 

Veien videre 

Det er fremdeles en stund før vi kan bygge dobbeltspor. Det ene som må på plass er at prosjektet blir prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP). NTP er en plan for hva Stortinget vil prioritere i de neste årene for å nå de overordnede og langsiktige målene de har for transport i Norge. Neste NTP blir vedtatt av Stortinget juni 2021. 

Det har vært viktig for Bane NOR å få planen hørt, slik at vi har kunne få innspill fra både regionale og lokale aktører. Etter høring ville vi normalt sendt planen til politikerne for videre behandling. Vi ser at det vil være vanskelig for Sarpsborg kommune å behandle planen før en har fått en avklaring gjennom pågående arbeid med NTP, og Bane NOR utsetter videre prosess for planbehandlingen til etter vedtak av NTP.