Ny rapport: Best for flest med dobbeltspor gjennom byene

Bane NOR har vurdert flere konsepter for dobbeltspor i rett linje. Den nye rapporten konkluderer med at jernbane gjennom Fredrikstad og Sarpsborg er best.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I en ny vurdering gjort av Jernbanedirektoratet og Bane NOR konkluderes det med at dobbeltsporet fortsatt bør gå gjennom byene i Østfold. Foto: Bane NOR

Mange har ønsket seg nye vurderinger av dobbeltspor i rett linje utenom byene Fredrikstad og Sarpsborg. Dette ble særlig aktuelt da nye estimater viste en kraftig økning i kostnadene for prosjektet. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet har Bane NOR derfor sett på konseptene med rett linje på nytt.

I rapporten konkluderer Bane NOR med at disse konseptene ikke vil være billigere å bygge enn dagens konsept med dobbeltspor gjennom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Årsaken er at en rett linje også går over svært krevende grunnforhold, noe som betyr omfattende tiltak for å forsterke grunnen. I tillegg må dagens bane, som har et stort oppgraderingsbehov, opprettholdes for å gi et togtilbud til bysentrum i Fredrikstad og Sarpsborg. Videre vil dobbeltspor i rett linje gi et dårligere togtilbud enn dagens konsept. Grunnen er at svært mange som reiser fra Østfold vil reise til og fra stasjonene og sentrum i Sarpsborg og Fredrikstad. Samlet får disse reisende lengre reisetid.

- Vi anbefaler derfor at man fortsetter planleggingen med dobbeltspor gjennom byene, der flest folk bor og jobber, og der kommunene har planer for videre utvikling og klimavennlig fortetting, sier prosjektleder Alf Louis Solvang i Bane NOR.

Bane NOR har sett på tre ulike konsepter for rett linje:

  • Rett linje med stasjon i Fredrikstad
  • Rett linje med stasjon på Rolvsøy
  • Rett linje med stasjon i Sarpsborg

Ikke mulig med rett linje via Fredrikstad
Fredrikstad er den tredje mest folkerike kommunen på Østlandet og et viktig marked med mange pendlere. Konseptet med å bygge rett linje via Fredrikstad ble imidlertid lagt vekk tidlig i arbeidet. Årsaken er at dette ville kreve en ny stasjon og kryssing av Glomma i et svært krevende område.

- Kystverket krever en seilingshøyde på minimum 35 meter for å krysse Glomma ved Fredrikstad sentrum. Det betyr at vi enten må bygge en høy og lang bru, eller grave oss ned under Glomma, forteller prosjektleder Alf Louis Solvang.

På grunn av svært dårlige grunnforhold med store dybder til fjell, vil en slik bru være komplisert og dyr, og den vil også strekke seg gjennom store deler av sentrum i byen. Dersom det skal bygges under Glomma må man veldig dypt, anslått ned mot 100 meter, for at en stasjon nær sentrum skal kunne bygges i fjell. Dersom det skulle lykkes å plassere selve stasjonen i fjell så vil dobbeltsporet til og fra stasjonen likevel måtte krysse områder med svært utfordrende grunnforhold.  

– Vi har derfor konkludert med at dette konseptet ikke er gjennomførbart, sier Solvang.

Må oppgradere dagens bane
Dagens bane må beholdes hvis man skal bygge rett linje via Rolvsøy eller Sarpsborg. Begrunnelsen er at det er behov for tilknytning til Rolvsøy godsterminal, Borregaard industrier, tømmerterminal og Østre linje. I tillegg vil bevaring av eksisterende bane gi et togtilbud til dagens bysentrum i Fredrikstad og Sarpsborg.

Dagens enkeltspor har et stort oppgraderingsbehov, og kapasiteten må bedres på sikt. Derfor trengs det vesentlige investeringer om banen skal være i drift og håndtere flere tog i fremtiden. Disse nødvendige tiltakene på dagens bane gjør rett linje-konseptene like dyre som å bygge dobbeltspor via byene.

Best for flest med dagens konsept
- Dobbeltsporet gjennom byene gir god pålitelighet, kort samlet reisetid til bysentrum, god kapasitet og hyppige avganger, sier Solvang.

Rett linje gir et dårligere regionalt togtilbud og skårer dårligere på pålitelighet, reisetid, kapasitet og frekvens.

Rapporten beskriver at:

  • Alternativet med dobbeltspor i rett linje via Sarpsborg kan gi et godt togtilbud til/fra Sarpsborg og Halden, men ikke til/fra Fredrikstad som er det absolutt største markedet i Nedre Glomma.
  • Samlet reisetid til/fra bysentrum blir for lang med en stasjon på Rolvsøy.
  • Påliteligheten vil være noe dårligere for de alternative konseptene ettersom enkeltspor på eksisterende bane vil gi større risiko for driftsforstyrrelser.
  • De alternative utbyggingskonseptene har ikke samme mulighet for etappevis utbygging som løsningen med dobbeltspor gjennom byene. Dette gjelder spesielt rett linje via Rolvsøy som må bygges ferdig til Skjeberg før tilkobling til eksisterende jernbane.

Hele rapporten finner du her. Rapporten er en av flere rapporter som er levert Jernbanedirektoratet i desember. Les Jernbanedirektoratets anbefaling for Østfoldbanen her.