Bane NOR har innsigelse til det nordligste alternativet over Sarpsfossen

Bane NOR har denne uken sendt innsigelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken til alternativet Nord for Olavsvollen. Begrunnelsen er at alternativet er dyrere og gir en dårligere løsning for jernbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har sendt en innsigelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken til alternativet Nord for Olavsvollen. Årsaken er at alternativet gir en dårligere løsning for jernbanen og er dyrere enn Midt-alternativene. Foto: Bane NOR

Planen for nytt dobbeltspor mellom Borg bryggerier og Klavestad, samt ny Sarpsbru er på høring frem til 14. februar. Det er tre alternativer på høring:

  • Jernbanealternativ Midt + veialternativ 7
  • Jernbanealternativ Midt + veialternativ 10
  • Jernbanealternativ Nord for Olavsvollen (NFO) + veialternativ 9

Bane NOR har anbefalt alternativ Midt 7, og mens alternativ Midt 10 kan aksepteres. For alternativet Nord for Olavsvollen har Bane NOR vurdert at det er i strid med nasjonale jernbaneinteresser, og har derfor sendt en innsigelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Årsaken til innsigelsen er at:

  • Alternativet gir en dårligere jernbaneteknisk løsning med mindre fleksibilitet i neste planfase (reguleringsplan). Sporene kan ikke flyttes lengre nord på grunn av Opsund deponi og ikke lenger sør på grunn av Olavsvollen. Dette gjør at jernbanen må ut på en lang bro like etter Sarpsborg stasjon for å unngå Olavsvollen. Disse forholdene gir mindre rom for å justere sporene i neste planfase og finne rimeligere løsninger både på Sarpsborg stasjon og på Hafslundsiden.
  • Alternativet er dyrest. Utredninger har vist at Nord for Olavsvollen er minimum 300 millioner kroner dyrere enn alternativ Midt.

Bane NORs anbefaling begrunnes i tillegg med:

  • Alternativet NFO-9 svarer dårligere på målene om «et miljøvennlig transportsystem» og å «begrense arealinngrep».
  • Det er knyttet større miljørisiko til alternativ NFO fordi det ligger nærmere den indre avskjærende grøften langs Opsund deponi. Miljøgeologiske undersøkelser viser at det er høyere forurensningsgrad i massene i NFO-alternativene enn for Midt-alternativene.

Veien videre
Sarpsborg kommune er planmyndighet og vedtar planene i kommunen. For å sikre at nasjonale og regionale interesser ivaretas i kommunale planer har enkelte aktører, som Bane NOR, mulighet til å fremme innsigelse til planer. Innsigelsene må fremmes til Fylkesmannen i løpet av høringsperioden.

Forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Borg bryggerier og Klavestad skal etter planen behandles i bystyret i Sarpsborg høsten 2020. Dersom bystyret vedtar et alternativ som det er innsigelse til, vil neste skritt være mekling hos Fylkesmannen. Hvis partene ikke kommer til enighet går planen videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som behandler innsigelsene og kan treffe det endelige planvedtaket.