- Vi trenger innspill fra lokalmiljøet

Leserinnlegg av Eirik Stølan, prosjektleder Fredrikstad-Sarpsborg, Bane NOR

Bane NOR ønsker innspill til planen for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg bryggerier. Høring er en viktig del av lokaldemokratiet, og Bane NOR er avhengig av innspill for å få en best mulig plan. Flyfoto: Hilde Lillejord/Bane NOR

De siste årene har Bane NOR utredet og planlagt nytt dobbeltspor mellom Seut i Fredrikstad og Klavestad i Sarpsborg. Arbeidet er gjort i tråd med bestillingen fra Jernbanedirektoratet, og etter avtale med kommunene. Prosjektet skal gi flere tog og kortere reisetid på Østfoldbanen.

Sarpsborg kommune besluttet i 2019 at planen for Rolvsøy-Borg bryggerier ikke skulle på høring. Vi har nylig sendt et brev hvor vi ber dem vurdere dette på nytt.

Hvorfor vil Bane NOR høre planen?
I de siste årene har vi fått mye ny kunnskap om strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier. Vi har vurdert forskjellige tekniske løsninger, sett på konsekvenser for miljø og samfunn, og beregnet kostnader. Arbeidet har ledet frem til Bane NORs anbefaling, og et forslag til kommunedelplan. Hvis kommunen ikke vil legge planen på høring, vil Bane NOR gjøre dette selv. Årsakene til det er:

  • Bane NOR har en bestilling fra Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet om å gjøre ferdig kommunedelplanen. For å gjøre det, må planen legges ut på offentlig høring. Det sikrer at statlige og lokale myndigheter, lokalt nærings- og organisasjonsliv og beboere i området får uttalt seg om saken.
  • Mange grunneiere har lenge levd med usikkerhet om hvor jernbanen skal gå. Det er viktig at prosessen går fremover parallelt med kommunens initiativ om nye utredninger. Da sørger man for at lokalmiljøet får gitt sine innspill og at alle som bor i områder der det planlegges jernbane får en raskere avklaring.
  • Selv om vi har fått mye ny kunnskap om strekningen de siste årene, vet vi ikke alt. Bane NOR er avhengig av innspill fra lokalmiljøet for å få en best mulig plan.
  • Når Rolvsøy-Borg bryggerier legges ut på høring nå, får vi belyst hele strekningen fra Seut til Klavestad. For Bane NOR er det viktig å se og få innspill til hele planen under ett.

Tidligere i år var strekningen fra Seut-Rolvsøy, og Borg bryggerier-Klavestad på høring. Nå ønsker vi å få innspill til Rolvsøy-Borg bryggerier – den eneste strekningen som ikke har vært på høring. Bane NOR er opptatt av å lytte til lokale innspill fra beboere i området. Det er et viktig demokratisk prinsipp at alle som blir berørt skal få uttale seg. Vi håper vi får inn mange høringsinnspill.

Kun en høring
I noen leserinnlegg fremstilles det som om Bane NOR ikke bryr seg om lokaldemokratiet, og nå vil overta prosessen og ansvaret fra kommunen. Det er ikke riktig. Det er kun snakk om å legge planen på høring for å gi alle mulighet til å si sin mening om prosjektet. Etter høringen skal planen, uavhengig av hvem som legger den ut, tilbake på kommunens bord for endelig behandling.

En høring av planene vil heller ikke hindre den dialogen Sarpsborg kommune har med Samferdselsdepartementet om flere utredninger. Den kan gå parallelt med høringen.

Stor respekt for kommunens ansvar
Bane NOR tar kommunens rolle som ansvarlig myndighet for planen på alvor. Kommunens og Bane NORs roller er også strengt regulerte i Plan- og bygningsloven. Vårt ansvar er å lage de faglige utredningene og forslag til planer, mens kommunens politikere behandler og vedtar planene. Underveis i prosessen jobber dedikerte fagfolk fra både Bane NOR og kommune hånd i hånd, og med Plan- og bygningsloven som rettesnor. Hensikten er å få en best mulig prosess med bred involvering og mest mulig kunnskap. På den måten får politikerne det faktagrunnlaget de trenger for å kunne ta beslutninger på vegne av hele samfunnet.

Unntaket er statlig plan
Enkelte hevder at vi ønsker at staten skal overta styringen fra kommunen i denne saken. Det er feil. Statlig plan er svært sjeldent brukt, men hvis det er nødvendig sier Plan- og bygningsloven at staten kan gripe inn. I slike tilfeller er det ikke Bane NOR som beslutter veien videre, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Om departementet får en plan på sitt bord, skal alle sider av saken vurderes i tett dialog med kommuner, Bane NOR, og andre statlige og regionale aktører. Men der er vi altså ikke.

Veien videre
Etter høringsrunden for Rolvsøy-Borg bryggerier skal vi oppsummere alle innspill som har kommet inn og svare på dem. Dette samles i en egen rapport som legges ut på nettsidene våre. I mange tidligere høringsrunder har innspill fra lokalsamfunnet ført til at Bane NOR har gjort endringer i planene.

Uansett om det er kommunen eller Bane NOR som legger planen på høring, ønsker vi å legge til rette for en god, åpen og forutsigbar prosess. I andre enden av planleggingen venter et bedre togtilbud for de mange reisende med Østfoldbanen.