Skal jobbe mer med kostnader og utbyggingsrekkefølge

Bane NOR har fått en tilleggsoppgave fra Jernbanedirektoratet om å jobbe mer med kostnadsreduserende tiltak og utbyggingsrekkefølge. Anbefaling skal sendes til Jernbanedirektoratet i løpet av 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nytt dobbeltspor mellom byene skal gi flere avganger og kortere reisetid på Østfoldbanen. Bane NOR jobber nå videre med å se på rekkefølgen for utbygging av dobbeltsporet. Hensikten er å få flere avganger raskest mulig uten å bygge alt på en gang. Foto: Anne Mette Storvik

I fjor fikk Bane NOR en oppgave fra Jernbanedirektoratet om å se på kostnadsreduserende tiltak på strekningen Haug (Råde) -Seut (Fredrikstad) - Klavestad (Sarpsborg). Bakgrunnen er at Bane NOR meldte at kostnadsestimatene øker på grunn av svært utfordrende grunnforhold og mer krevende anleggsgjennomføring. Anbefalingen skulle etter planen sendes til Jernbanedirektoratet i løpet av juni.

- Vi har jobbet mye med å se på hvilken rekkefølge for utbygging som vil gi et bedre togtilbud raskest mulig. Målet er å få to tog i timen til og fra Fredrikstad og Sarpsborg uten at vi trenger å bygge ut hele strekningen på en gang, forteller prosjektsjef Elisabeth Nordli i Bane NOR.

Underveis i arbeidet har Bane NOR sett at kostnadene for de aktuelle parsellene fortsatt er svært høye.

- Vi må derfor gå enda mer detaljert til verks og utfordre rammebetingelsene våre enda mer. Vi skal blant annet se på de tekniske føringene og vurdere om det finnes muligheter for å bygge billigere, sier Nordli.

Svært krevende grunnforhold
Gjennom omfattende utredninger og undersøkelser den siste tiden har Bane NOR fått mye kunnskap om de krevende grunnforholdene i Østfold. Det er mye leire og dypt ned til fjell. Enkelte steder har Bane NOR boret 130 meter uten å finne fjell.

- Kravene til fundamentering er strengere for jernbanen enn for vei. Grunnforhold og stabilitetskrav er en av årsakene til de høye kostnadene. Om vi finner andre byggemetoder enn det som er lagt til grunn, kan det være mye å spare, forklarer Nordli.

Vurderer godskapasiteten
Bane NOR skal også se på om ledig kapasitet for gods kan brukes til persontog i en mellomfase.

- I tråd med rammebetingelsene våre har vi nå planlagt for en betydelig kapasitetsøkning for godstrafikken med ett godstog i timen i hver retning. Vi skal se nærmere på disse føringene og vurdere om det er realistisk med en så stor økning i godstrafikken på kort sikt. Hvis vi kan gå litt ned på godskapasitet i den første perioden, kan vi kanskje bygge mindre dobbeltspor samtidig som vi får flere persontog, sier Nordli.

Nordli presiserer at det langsiktige målet om fire tog i timen til Fredrikstad/Sarpsborg, to tog i timen til Halden, og ett godstog i timen fortsatt står ved lag. Dette gjør at det fremdeles er behov for sammenhengende dobbeltspor mellom Haug i Råde, via Fredrikstad og Sarpsborg, til Halden på lengre sikt.

Holder tempoet for dobbeltsporplanene
Utsettelsen får ikke konsekvenser for fremdriften til de pågående kommunedelplanene for nytt dobbeltspor mellom Råde, Fredrikstad og Sarpsborg. For strekningen Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad) jobber Bane NOR nå med å utrede konsekvenser for miljø og samfunn. Forslag til kommunedelplan skal på høring i 2020, med mulig vedtak i kommunene i 2021. For strekningen Seut (Fredrikstad)-Klavestad (Sarpsborg) har Bane NOR lagt frem sine anbefalinger for nytt dobbeltspor. Forslag til kommunedelplan kan legges på høring i slutten av 2019, og politikerne kan gjøre sitt endelige vedtak høsten 2020.

Planene for togparkering i Fredrikstad/Sarpsborg er foreløpig satt på vent mens Bane NOR vurderer utbyggingsrekkefølge. Årsaken er at størrelse og plassering av anleggene henger tett sammen med hvor det skal bygges dobbeltspor først. Les mer i denne saken.