Riksveg 110 og nytt dobbeltspor: Utsetter behandling for å finne god løsning for ny veg

Statens vegvesen vil kvalitetssikre planene for riksveg 110 og utsetter den politiske behandlingen av saken. Det får konsekvenser også for planlegging av jernbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR og Statens vegvesen planlegger nytt dobbeltspor med stasjon og ny riksvei 110 på Grønli. Bane NOR har anbefalt det nordre alternativet (6b). Statens vegvesen trenger mer informasjon om grunnforhold før de kan anbefale løsning for veg.

I desember 2018 offentliggjorde Bane NOR sine planer: den anbefalte løsningen for dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy er det nordligste og laveste alternativet over Grønli, og lang tunnel gjennom Kiæråsen.

For riksveg 110 foreligger det imidlertid ingen anbefaling. Årsaken er at Statens vegvesen trenger mer informasjon om grunnforholdene og mulige byggemetoder. Høye kostnader gir også behov for å se på mulige forenklinger og optimaliseringer.

– Vi må være sikre på at vi har all den kunnskapen vi trenger før vi anbefaler. Derfor må vi skaffe oss mer informasjon. Vi ønsker å finne en god løsning for byen og vegprosjektet, fastslår fungerende seksjonssjef Siri Rolland i Statens vegvesen.

Vil skaffe mer kunnskap
Det betyr at den planlagte politiske førstegangsbehandlingen før sommeren blir utsatt. Som en naturlig konsekvens av dette utsettes også høringsperioden.

Statens vegvesen og Bane NOR har lenge visst at det er svært krevende grunnforhold i Fredrikstad, med mye bløt leire og setninger på bygninger.

– Det er samlet inn mye informasjon og gjort mange undersøkelser. Likevel trenger vi enda mer kunnskap før vi kan anbefale et alternativ, sier Rolland.

Gjør en ekstra jobb
Det er de hydrogeologiske forholdene som gir planleggerne utfordringer. Hydrogeologi er studiet av grunnvannet; hvor det finnes og hvordan det beveger seg. Hvis utbygging fører til at grunnvannet synker, kan det føre til bevegelser i grunnen. Dette kan gi setninger på konstruksjoner, infrastruktur og bebyggelse.

- Før vi anbefaler en løsning må vi vite hvordan byggemetodene kan tilpasses grunnforholdene. Vi gjør derfor en ekstra jobb for å innhente mer detaljkunnskap og kvalitetssikre informasjonen, sier Rolland.

Bane NOR og Statens vegvesen har utredet tre forskjellige alternativer for veg og to for jernbane på Grønli.

- Det er mye større variasjoner i grunnforhold, konstruksjoner og kostnader i alternativene for veg. Bane NOR har derfor kunne anbefale løsning for bane, mens vi trenger mer kunnskap og tid for å vurdere byggemetoder, forteller Siri Rolland.

Statens vegvesen og Bane NOR vet foreløpig ikke hvor lang forsinkelsen vil bli og hva det har å si for fremdriften til prosjektet.