Fredrikstad-Sarpsborg: Videre prosess for dobbeltsporplanene

Bane NOR leverte alle planer for nytt dobbeltspor fra Seut i Fredrikstad til Klavestad i Sarpsborg til kommunene før sommeren. I denne saken kan du lese om prosessen videre.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor i Fredrikstad skal etter planen på høring i desember. Planene inkluderer ny stasjon på Grønli i Fredrikstad og utvidelse av riksvei 110 Simo-St.Croix. Foto: Hilde Lillejord.

I Fredrikstad ser det ut til at den politiske behandlingen går som planlagt. Det vil si at politikerne kan behandle saken i november og at planene deretter kan legges på høring. I den seks uker lange høringsperioden kan alle som ønsker det komme med innspill. Alle innspill vil bli besvart i en egen rapport som lages når høringen er ferdig. Det blir arrangert åpent møte og åpne kontordager i høringsperioden. Møtene annonseres i lokalavis og på nettsidene våre.

For Sarpsborg sin del er videre prosess mer usikker da den politiske situasjonen i Sarpsborg er endret etter valget.

- Vi er litt usikre på hvordan prosessen blir videre i Sarpsborg. Dette må vi ta stilling til når bystyret har behandlet planen vår og vi får et vedtak. Vi håper jo selvfølgelig at prosessen kan fortsette, så vi kan ha en høring av planene parallelt med det initiativet om utreding av rett linje som sannsynligvis kommer fra bystyret, sier prosjektleder Alf Louis Solvang.

Når skal planene behandles og når kan vi ha et endelig vedtak?
Planene skal behandles i begge bystyrene i midten av november, og kan da legges på høring. Vi kan ha et endelig vedtak i slutten av 2020.

Hva er prosessen videre etter vedtatt kommunedelplan?
Når vi har et endelig vedtak er neste trinn å planlegge prosjektet i detalj i reguleringsplan. Det er gjennom reguleringsplan vi får endelig avklaring av hvilke arealer som blir berørt. Det er i denne fasen vi vet hvem som er direkte berørte grunneiere, og Bane NOR tar da kontakt med de dette gjelder for å starte forhandlinger om innløsning av boligen. Les mer om denne prosessen her.

Hvilke områder som reguleres først er avhengig av arbeidet som nå gjøres med å vurdere rekkefølge for utbygging av det nye dobbeltsporet. Kostnadsestimatene for prosjektet er langt høyere enn det som ligger inne av midler i Nasjonal transportplan. Bane NOR vurderer derfor hvilke strekninger som bør bygges først for å få et bedre togtilbud til/fra Fredrikstad og Sarpsborg så raskt som mulig. Midler til videre planlegging og bygging er avhengig av vedtatte planer og at prosjektet prioriteres gjennom de årlige statsbudsjettene.

Hva betyr det at et område er båndlagt?
Når kommunedelplanen er vedtatt blir området i planen båndlagt. Det vil si at det vil være restriksjoner på hva man kan gjøre av byggetiltak som oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg. Kommunen behandler byggesøknadene og vil be om en uttalelse fra Bane NOR dersom eiendommen ligger innenfor båndlagt sone. Kommunen tar endelig avgjørelse i slike byggesaker.

Det er viktig å presisere at folk som bor i et båndlagt område står fritt til å pusse opp huset og drive vedlikehold av eiendommen. Her er det ingen restriksjoner, og Bane NOR anbefaler at man utfører normalt vedlikehold slik at boligen ikke synker i verdi.

Videre planlegging i reguleringsplan skal avklare nøyaktige hvilke arealer som trengs og hvilke byggegrenser som skal gjelde. Da innsnevres vanligvis båndleggingssonen, og noen eiendommer frigis, mens andre må kjøpes av Bane NOR for å få bygd ny jernbane.

Hva gjør Bane NOR nå?
I arbeid med kommunedelplan har det kommet frem at kostnadsestimatene for prosjektet er svært høye. Bane NOR jobber derfor med å vurdere hvordan vi skal få kostnadene ned. Det vurderes for eksempel om vi kan finne enklere tekniske løsninger. I tillegg jobber vi med å vurdere rekkefølge for utbygging for å finne ut hva som bør bygges først for å få et bedre togtilbud raskest mulig uten at vi trenger å bygge alt på en gang. Vi skal levere vår anbefaling til Jernbanedirektoratet i løpet av året.

Når får vi vite når strekningen skal bygges?
Gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 vil vi vite mer om hvilke strekninger som skal prioriteres når. NTP presenterer regjeringens mål for transport, og legges frem i 2021. Det er gjennom de årlige statsbudsjettene prosjektene får midler til planlegging og bygging.

Hva er konsekvensene dersom prosessen nå stopper opp i Sarpsborg?
Det er for tidlig å si. Vi vet at vi trenger vedtatte planer før vi kan få midler til videre planlegging og bygging i statsbudsjettene fremover. Men hvordan en stans vil påvirke fremdriften er avhengig av hvor lang stansen blir, hvilket initiativ som kommer fra bystyret og hvordan initiativet blir behandlet av overordnede myndigheter.