Justerer planprogrammet for vei og bane

Bane NOR justerer deler av planområdet på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. Justert planprogram legges derfor på høring i perioden 12. januar til 23. februar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Revidert planprogram ligger nå på høring. Høringsfrist er 23. februar.Planprogrammet for vei og bane på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg ble fastsatt i Fredrikstad bystyre 8. desember 2016 og i Sarpsborg bystyre 2. mars 2017.

- Vi har nå kommet et stykke videre i planleggingen og ser at planområdet må justeres. Vi tar derfor ut den midtre korridoren over Rolvsøysund og korridoren mellom Hafslund og Klavestad snevres inn. I tillegg har vi behov for å utvide planområdet noe mellom Lande skole og Borg bryggerier, forteller planleggingsleder Alf Louis Solvang.

Som en følge av disse endringene har Bane NOR og de andre forslagstillerne revidert planprogrammet. Planprogrammet ligger nå på høring.

- I høringsperioden kan alle som er interessert sende oss innspill til endringene som er gjort i planprogrammet. Vi skal gå gjennom og vurdere alle innspill, sier Solvang.

Innspill kan medføre justeringer eller endringer i planene. Se informasjon lenger ned i saken om hvordan du sender dine innspill til Bane NOR.

Hva er et planprogram?
Planprogrammet er en «plan for den videre planleggingen» og beskriver blant annet hvilke korridorer  og konsekvenser som skal utredes og hvordan medvirkning skal foregå. Planprogrammet inkluderer:

  • Nytt InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg
  • Rv. 110 Simo-St.Croix
  • Fv. 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller ev. omlegging av rv. 111 øst for Hafslund

Dette er endringene i planprogrammet

• Over Rolvsøysund er midtre korridor (B2) tatt ut av planområdet da det ikke er vurdert å være realistiske alternativer innenfor denne korridoren. Dette på grunn av nærhet til eksisterende brukonstruksjoner for dagens jernbane i drift og dagens fylkesvei 109, dårlige grunnforhold og nærhet til trase for ny fylkesvei 109. Alternativer i denne korridoren vil også medføre en stor skjæring på Greåkersiden og potensiell konflikt med blokkbebyggelse i Greåkerdalen. Det er derfor ikke aktuelt å gå videre med midtre korridor.

• Mellom Hafslund og Edonbakken (Klavestad) er utredningskorridoren smalnet inn da tidligere vurderte alternativ som går lengre øst gjennom Donderen ikke anses aktuelt å gå videre med. Det har vært sett på mulig tunnelløsning, men store dybder til fjell kombinert med tett bebyggelse gjør at dette vurderes om urealistisk. I tillegg inngår ikke kollektivfelt på rv.111/fv.118 mellom Hafslund og Donderen lengre i planarbeidet da Statens vegvesen utarbeider egen reguleringsplan for denne strekningen.

• Mellom Lande skole og Borg Bryggerier er planområdet utvidet noe for å tilrettelegge for etablering av ett ventespor, primært for godstog, i kurven inn mot Sarpsborg stasjon.

For mer informasjon se vedlagte revidert planprogram og tidligere sak om optimalisering av de forskjellige alternativene.

Innspill, uttalelser og spørsmål

Innspill og uttalelser sendes:

  • E-post: postmottak@banenor.no
  • Alternativt per post til: Bane NOR v/Alf Louis Solvang, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Vennligst merk uttalelsen med "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til justert planavgrensning og justert planprogram, Fredrikstad - Sarpsborg, saksnummer 201728151". Frist for uttalelser er 23. februar 2018. Tidligere mottatte uttalelser i forbindelse med varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram er registrert, og det er ikke behov for å sende disse inn på nytt. I planprogrammet er det beskrevet hva som er endret siden forrige høring.

Nedenunder finner du varslingsbrev og forslag til justert planprogram.

Åpne møter i midten av januar
Bane NOR, Statens vegvesen og Sarpsborg kommune inviterer til åpne informasjonsmøter i januar. Da skal vi informere om prosjektet, status for planleggingen og det justerte planprogrammet. Les mer her.