Har utredet konsekvenser for kulturminner

Bane NOR har utredet alle konsekvenser som dobbeltsporet kan ha for miljø og samfunn. Her kan du lese om utredningen av kulturminner på strekningen Seut-Rolvsøy.

Bilder fra rapporten viser Trara fra 1913 (foto: Østfold fylkes bildearkiv), Gamle Glemmen kirke (foto 2G), Traraveien med Røde Mølle (foto 2G), kart fra 1774 som viser "Gleming gård" og "Glemming kirke" (kilde Kartverket).

Bane NOR og Statens vegvesen har blant annet vurdert konsekvenser for landskap, naturressurser, kulturminner og nærmiljø. I kulturmiljørapporten har Bane NOR og Statens vegvesen utredet hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha for kulturminner og miljøet som kulturminnene er en del av. Rapporten kartlegger hvilken kulturhistorisk verdi de ulike områder har, og hvilke konsekvenser alternativene for nytt dobbeltspor og ny firefelts vei Simo-St.Croix vil ha.

Konsekvenser og samlet anbefaling
Alle alternativene som er utredet vil berøre kulturminner, men i noe ulik grad. For strekningen Kiæråsen-Rolvsøy konkluderer rapporten med at alternativet med lang tunnel gjennom Kiæråsen er mer fordelaktig enn alternativet over Lisleby innebærer direkte tap av kulturhistoriske verdier. For strekningen Seut-Kiæråsen medfører alle alternativene store negative konsekvenser for kulturmiljøet. Her rangeres nordre alternativ for jernbane (6b) med veialternativ 2 og 3 (i samme korridor som nytt dobbeltspor) som best. Søndre banealternativ (2a) og nordre banealternativ (6b) med veialternativ 1 (omlegging av vei) rangeres som de dårligste fordi de berører flest bygninger med kulturhistorisk verdi.

Bane NOR har etter en samlet vurdering av jernbanetekniske løsninger, kostnader og konsekvenser, anbefalt alternativet med langtunnel. Dette har lavest kostnader og færrest ulemper for miljø og samfunn. På strekningen forbi Grønli har Bane NOR anbefalt det nordre banealternativet som vil ha en kortere anleggstid grunnet mindre konflikt med eksisterende bane. Les mer om anbefalingen her.

Ønsker å minimere konsekvensene
- Vi kommer dessverre ikke utenom at utbyggingen vil gi negative konsekvenser for kulturminnene.  I neste fase vil det bli jobbet med avbøtende og kompenserende tiltak for å forsøke å minimere de negative konsekvensene.

Dette kan for eksempel være å unngå enkelte kulturminner ved å justere løsningene, for eksempel gang- og sykkelveien ved Trosvik.

- Vi har tett dialog med kulturvernmyndighetene i planleggingen. Dette blir også veldig viktig fremover når vi skal vurdere konsekvensene og tiltak for å redusere ulempene. Der det ikke er mulig å unngå viktige kulturminner, kan det være aktuelt å se på løsninger for å flytte bygninger.

Eiendommer som kan bli berørt
I illustrasjonene i rapporten er hus som kan bli berørt markert med lyserød farge. De markerte boligene er eiendommer som må innløses og rives hvis planene gjennomføres slik de er nå. Illustrasjonene er basert på den kunnskapen vi har i dag. Videre detaljplanlegging vil kunne føre til endringer av traseene og hvilke eiendommer som berøres.

- Akkurat hvilke eiendommer som må innløses vet vi først når vi har en vedtatt reguleringsplan. I reguleringsplan fastsettes byggegrenser og nøyaktig hvilke arealer som blir berørt av utbyggingen.

Mer informasjon for deg som er grunneier finner du her. Alle rapportene legges fortløpende ut på denne siden.