Utvidelse av planområdet

I forbindelse med planlegging av nytt dobbeltspor gjennom Østfold, utvider Bane NOR planområdet i Fredrikstad. Henholdsvis Trara og Kjæråsen – Lislebyveien.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonen viser området Trara i Fredrikstad. Kart over Kjæråsen - Lislebyveien finner du i vedlegget under denne artikkelen.

Det er snakk om to områder. Det ene er Trara, og det andre Kjæråsen – Lislebyveien.

Veitunnel under Brattliparken
For Trara går utvidet planområde fra krysset fv. 109 x Hassingveien via Fremskridt/Traraveien, videre gjennom Brattliparken, via Ilaveien og fram til atkomstvei ved Ila allé 26/28. Utvidelsen omfatter ca. 65 daa. Dagens arealbruk innenfor utvidelsen er hovedsakelig boligbebyggelse og grønnstruktur, men også noe næring. Tiltaket som utredes er en tunnel for rv 110 under Brattliparken.

Tunnel for nytt dobbeltspor
Kjæråsen – Lislebyveien. Her omfatter utvidelsen av planområdet et langstrakt område på ca. 200 daa mellom Lislebyveien og Kjæråsen. Mellom Lislebyveien og Rosenlund er området hovedsakelig avgrenset av Gamle Kirkevei i vest og Gundrosens vei/Nøklestadveien/Rosenlund i øst. Videre sørover fram til Lisleby allé omfatter området boliger i Syenittveien, Haugerudveien og Marmorveien. Dagens arealbruk innenfor utvidelsen er hovedsakelig blandet boligbebyggelse og grønnstruktur. Bakgrunnen for utvidelsen er å gi bedre overdekning for tunnel for nytt dobbeltspor.

Innspill, uttalelser og spørsmål
Disse sendes til:

  • Bane NOR v/Alf Louis Solvang, Postboks 4350, 2308 Hamar,
  • Alternativt på e-post til postmottak@banenor.no

Vennligst merk uttalelsen med "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til revidert planavgrensning, Fredrikstad - Sarpsborg, saksnummer 201601268". Frist for uttalelser er fredag 2. juni 2017. Tidligere mottatte uttalelser i forbindelse med varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram er registrert. Derfor trenger man ikke sende disse inn på nytt.