Trenger mer tid til planlegging

Planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg tar lengre tid enn opprinnelig forutsatt. Dette skyldes blant annet at omfanget av planleggingen har økt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet med å finne frem til de beste alternativene som skal utredes videre har vært mer omfattende enn det som har vært forutsatt tidligere. I tillegg har antall alternativer som skal utredes økt. Bane NOR vet foreløpig ikke om lengre planleggingstid vil få konsekvenser for når det nye dobbeltsporet kan stå ferdig.

- Det er for tidlig å si hva denne reviderte fremdriften vil ha å si for når dobbeltsporet står klart. Vi jobber fortsatt for å nå målet om ferdig dobbeltspor til Sarpsborg i 2026. Nå som vi har fastsatt hvilke løsninger som skal utredes, er realistisk byggetid ett av temaene vi skal vurdere nærmere, sier planleggingsleder Alf Louis Solvang.

I tillegg er Jernbanedirektoratet, i samarbeid med Bane NOR, i gang med å utarbeide et handlingsprogram som skal ligge til grunn for styring og prioritering av budsjettmidlene til jernbane fremover. Handlingsprogrammet lages på bakgrunn av mål og føringer samt de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan. Dette arbeidet skal etter planen være ferdig våren 2018 og vil gi en oversikt over prioritering og fremdrift for de ulike jernbaneprosjektene.

For strekningen Fredrikstad-Sarpsborg har Bane NOR nå startet arbeidet med å lage tekniske planer og utrede konsekvensene av de forskjellige alternativene.

- Dette er et omfattende arbeid hvor vi blant annet kartlegger konsekvenser for naturressurser, kulturmiljø, nærmiljø, kostnader og byggetid, sier Solvang.

Arbeidet skal lede frem til forslag til korridor for den nye jernbanen og tilgrensende veiprosjekter. Etter ny plan skal forslag til kommunedelplan sendes til førstegangsbehandling innen juni 2019.

NB: Demokraten melder torsdag 16. november at nytt dobbeltspor er forsinket. Om revidert fremdrift vil ha noe å si for når dobbeltsporet står ferdig er altså ikke klarlagt.