Østfold står samlet om InterCity-utbyggingen

Første uka i januar kalte samtlige ordførere langs vestre linje av Østfoldbanen inn til pressekonferanse på Fylkeshuset i Sarpsborg. Hensikten var å uttrykke felles støtte til dobbeltspor gjennom byene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Første uka i januar hadde samtlige ordførere langs vestre linje av Østfoldbanen felles pressekonferanse i Sarpsborg. Fra venstre Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg, Inger-Lise Skartlien, ordfører i Rygge, Thor Edquist, ordfører i Halden, Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold, Tage Pettersen, ordfører i Moss, Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad, og René Rafshol, ordfører i Råde. Foto: Østfold fylkeskommune.

Seansen var ledet av fylkesordfører Ole Haabeth. Han innledet med å si at Østfold står overfor de største investeringene i samferdsel noensinne.

– Staten ønsker å bruke titalls milliarder kroner på å bygge en jernbane for fremtiden. Vi tror den planlagte InterCity-utbyggingen vil gi Østfold et løft og en vekst vi knapt har sett tidligere, sa Haabeth.

Gjennom byene

De seks ordførerne la vekt på at en dobbeltsporet jernbane skal knytte byene i fylket tettere sammen, sørge for betydelig kortere reisetider og at innbyggerne i langt større grad velger å reise kollektivt.

En InterCity-utbygging og nye stasjoner i sentrum av byene vil bli kraftige motorer for vekst og næringsutvikling i Østfold-byene, poengterer de. Dette vil medføre økt aktivitet, investeringer og nye attraksjoner.

– Og fremtidige generasjoner vil ha stor glede av dette, var budskapet fra Thor Edquist, som er ordfører i Halden.
 

Haabeth var videre opptatt av at kompetansekrevende arbeidsplasser ofte etablerer seg i byer fordi det er «der de med høy utdanning er»:

– For at Østfold skal være attraktiv for «de kloke hodene», og dermed også framtidas kompetansearbeidsliv, må det skapes attraktive byer og større muligheter for effektiv pendling. Dette gjelder ikke bare fra Østfold til Oslo, men ikke minst også mellom byene i Østfold, sa han.

E6 trenger avlastning

Med et moderne InterCity-tilbud innom byene, kobler Østfold seg på hele bo- og arbeidsmarkedet som nå vokser fram rundt Oslo. Den vil også koble Østfold-byene tettere på Göteborg og Europa, ifølge ordførerne.

Ordfører i Moss, Tage Pettersen, mente en moderne jernbane også vil kunne få mer gods bort fra en snart overfylt E6, og være et viktig klimatiltak.

– Målet om å få mer gods over på kjøl og bane vil også la seg realisere med de løsningene det nå legges opp til, sa han.

Rett linje forkastet

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård mener «det er dette både vi og Stortinget gjennom Nasjonal Transportplan har lagt til grunn når vi har sagt og sier ja til en dobbeltsporet InterCity-jernbane som går innom byene i Østfold».

– Alternativet med felles stasjon på Rolvsøy ble også vurdert, men forkastet fordi «konseptet vurderes som en langt dårligere løsning enn 4B og 4F og anbefales derfor ikke videreført», som det heter i Konseptvalgutredningen. Alternativet med en direkte linje fra Råde til Sarpsborg, med et sidespor til Fredrikstad, nådde heller ikke opp da konseptene ble vurdert opp mot hverandre, sa Nygård.

Et nei kan forsinke utbyggingen

Haabeth mener et nei til det valgte konseptet vil kunne få dramatiske konsekvenser ved at utbyggingen i Østfold helt eller delvis stopper opp. Det vil igjen kunne forsinke eller stoppe andre samferdselsprosjekter, som må planlegges sammen med dobbeltsporet.

De seks ordførerne sier InterCity-utbyggingen er noe Østfold-samfunnet har kjempet for i mange tiår, og mener utbyggingen vil gi en vekst som er viktig for hele Østfold: byene, næringslivet og innbyggerne.

– Det er dette det til syvende og sist handler om. Skal vi lykkes, må jernbaneutbyggingen fortsette nå som viljen og pengene fra storsamfunnet er der, sa Sindre Martinsen-Evje, som er ordfører i Sarpsborg.

Appell om oppslutning

Mot slutten av pressekonferansen samlet de seg om en felles appell der det heter at de håper på en bred oppslutning i alle berørte kommuner om prosjektet som betyr så mye, «ikke bare for oss, men også for de som kommer etter oss».