Bane NOR orienterte om status

Under et informasjonsmøte for styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma på Fylkeshuset i Østfold 26 januar, gikk representanter fra Bane NOR gjennom ulike eksempler fra en optimaliseringsrapport som viser status for arbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Alf Louis Solvang, som er planleggingsleder for strekningen, fortalte de frammøte hva som menes med en slik rapport, og hva hensikten er. I rapporten diskuterer Bane NOR de aktuelle løsningene innenfor hver av utredningskorridorene.  Forslagsstillerne vil på bakgrunn av rapporten konkludere med hvilke alternativer som tas med videre til konsekvensutredningene Bane NOR skal gjennomføre, som i sin tur vil avgjøre hvilken av korridorene Bane NOR vil anbefale. Solvang fortalte om planprosessen, hvem som har hvilke roller, og hvor man er nå. Han var også innom Statens vegvesen sine planer for utvikling av vegsystemet i regionen. Orienteringen hadde fokus på Grønli stasjon i Fredrikstad og Sarpsfossen, i tillegg til Rolvsøysund og koblingen mot fylkesvei 109.

Kostnader
Deretter fortalte han om den planlagte konsekvensutredningen som normalt følger lenger ut i slike planleggingsprosesser. I utredningen skiller man mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. På godt norsk betyr det at man regner på hva de ulike alternativene vil koste samfunnet. Kostnader ved investering, drift- og vedlikehold og støy er forhold som blir regna på. For ikke-prissatte konsekvenser er de valgte tema av mer abstrakt karakter. Eksempler på dette er landskapsbilde,, nærmiljø og naturmangfold. Dette er forhold som det er langt mer krevende å regne seg fram til prisen på. I tillegg til disse kategoriene kommer det en rekke andre tema som kan ha relevans for løsningene. Å bygge jernbane innebærer relativt kompliserte prosesser med mange variabler. Ut fra hele dette arbeidet, og etter at jobben er gjort, kommer det så en anbefaling som viser samfunnsøkonomisk nytte og andre virkninger for samfunnet -  samt måloppnåelse. 

Muligheter for Østfold
Fylkesordfører Ole Haabeth, som også er leder for styringsgruppa, har ved flere anledninger lagt vekt på at det nye dobbeltsporet på Østfoldbanen vil gi store muligheter for fylket. Jernbanen har i over 150 år formet fylket, stimulert til vekst i byene og styrket byenes strategiske posisjon som transportknutepunkt mellom Norge og Sverige, Østfold og hovedstadsregionen. På samme måte kan det nye dobbeltsporet gi nye muligheter fremover, mener han. 

Til dette møte i regi av styringsgruppa var også medlemmer fra referansegruppa for Bypakke Nedre Glomma inviterte. Dette er utvalgte og sentrale politikere fra Fredrikstad og Sarpsborg, men også fra Østfold fylkesting samt NHO og LO. Næringsforeningene er også representert i referansegruppa, og var tilstede på møtet. 

Tilstreber godt faglig grunnlag
Alf Solvang la vekt på at Bane NOR har et stort ansvar for å fremskaffe et godt faglig grunnlag for de beslutninger som skal fattes, og at man er avhengige av at regionens innbyggere har tillit til at Bane NOR gjør en like grundig og god vurdering av alle alternativene. 

- På nåværende stadium av planprosessen er vi opptatt å finne best mulig løsning innenfor hver av korridorene. Vårt håp er at vi klarer å beskrive gode løsningsalternativer, til tross for at de har ulike fordeler og ulemper. Først når dette bildet er klart, har Bane NOR nødvendig grunnlag for å komme med en anbefaling om valg av trasékorridor, sa han

Komplisert bilde
Ved den endelige vurderingen av alternativene, og prioriteringen mellom dem, kommer Bane NOR til å være opptatt av mange faktorer. 

Det siste er ikke minst viktig: En livskraftig region som ønsker vekst må være minst like opptatt av hvor folk ønsker å reise til, som hvor de ønsker å reise fra.

Det handler ikke bare om hvor slike «destinasjoner» befinner seg i dag, men like mye om hvor byen ønsker å ha slike tilbud framover i tid. Erfaring fra andre byer i inn- og utland viser at korte avstander mellom jernbanestasjon og destinasjon er viktig for å sikre jernbanens rolle i transportsystemet.

Bane NOR ser fram til et konstruktivt og godt samarbeid med alle som engasjerer seg i jernbanesaken. I tillegg til å være opptatt av hvor sporet skal gå, og hvor stasjonene skal ligge, ønsker bane NOR sammen med regionen å legge til rette for at flest mulig vil bruke toget - både til og fra regionen.

Se hele presentasjonen fra møte her.