Forstudien Råde-Halden i kortversjon

Jernbaneverket har utarbeidet en forstudie som grunnlag for det videre arbeidet med InterCity Østfoldbanen Haug (Råde) og Halden.

Hensikten med forstudien har vært å gjøre en faglig vurdering av hvilke alternativer og korridorer Jernbaneverket bør arbeide videre med i de neste planfasene, og hvilke planprosesser som bør benyttes. Den oppsummerer alle faglige vurderinger som er gjort i forstudieperioden, og gir en helhetlig vurdering av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

Tre parseller
InterCity Østfoldbanen består av tre parseller. Disse har ulik planhistorikk og fremdrift. Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad) skal bygges ut først (2024). Det er forutsatt at neste plannivå er reguleringsplan. Denne strekningen har derfor et høyere detaljeringsnivå enn de påfølgende strekningene.

Strekningen Fredrikstad – Sarpsborg er definert som en del av «innerstrekningen» til InterCity og skal stå ferdig i 2026, mens Sarpsborg – Halden er «ytterstrekningen» og skal planlegges med sikte på ferdigstillelse i 2030.

Prosjektet bygger på Jernbaneverkets konseptvalgutredning fra 2012, og er forankret i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023.

Dobbeltspor i byene
Anbefalt konsept er et sammenhengende dobbeltspor dimensjonert for 250 km/t, og med sentralt lokaliserte stasjoner i alle Østfoldbyene.

Forstudien er utført av 2G, som er et arbeidsfellesskap mellom COWI og Multiconsult. LPO-arkitekter og NIKU er underkonsulenter.