Jernbaneverket overleverer planprogram til politikere

Den formelle planprosessen for InterCity gjennom Østfold settes nå i gang. Denne uken overleverer Jernbaneverket forslag til planprogram for nytt dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110 og ny Sarpsbru til politikerne i Østfold.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet er utarbeidet i samarbeid med blant annet Sarpsborg kommune for felles planlegging av vei og bane over Glomma. Foto: Hilde Lillejord

Planprogram er en «plan» for den videre planleggingen, og redegjør for hvilke korridorer og konsekvenser som skal utredes, samt hvordan planprosessen og medvirkning skal gjennomføres. Planprogrammet er utarbeidet i tett samarbeid mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren, og omfatter disse prosjektene:

  • InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg
  • Riksvei 110 Simo – St. Croix
  • Fylkesvei 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund

Politikerne i Østfold skal nå behandle planprogrammet, og komme med sin anbefaling for om det skal legges ut til høring (offentlig ettersyn).

Gi innspill
Høringsperioden er planlagt fra 12. mai til 27. juni. Planoppstart og høring vil da bli varslet i egne annonser. Alle interesserte kan komme med innspill til planene i denne perioden. Jernbaneverket vurderer og svarer på alle skriftlige innspill om planene som kommer inn i høringsperioden.

Åpne møter
Planprogrammet finner du på Jernbaneverkets nettsider fra torsdag 12. mai. I høringsperioden inviterer Jernbaneverket til åpne informasjonsmøter om planleggingen av InterCity mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Møtene blir annonsert i lokalaviser og på Jernbaneverkets nettsider: www.jernbaneverket.no/intercity