Jernbaneverket svarer Solberg

Viser til innlegg fra Ståle Solberg, gruppeleder for Sarpsborg KrF, i Sarpsborg Arbeiderblad 19. desember der han kommer med flere feilaktige påstander.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Av Ingunn Monstad, kommunikasjonssjef for InterCity

I Jernbaneverket vet vi at mange planprosesser kan være relativt kompliserte. Derfor bestreber vi oss på å kommunisere jevnlig om slike prosesser i ulike medier i håp om at folk flest skal forstå både hvem som er vår oppdragsgiver, men også hvordan slike planprosesser foregår i et demokratisk samfunn som vårt. 

Så til utbyggingen av dobbeltspor gjennom Østfold, som Stortinget vedtok allerede i Norsk Jernbaneplan på 90-tallet. I 2010 tok Jernbaneverket initiativ til en Mulighetsstudie for Vestfoldbanen og Østfoldbanen, der vi ville undersøke om vi så faglig grunnlag for å anbefale endringer. Som en følge av dette arbeidet fikk vi i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjennomføre en Konseptvalgutredning (KVU) for de tre IC-strekningene.  En KVU er regjeringens verktøy for å avgjøre om et prosjekt skal gjennomføres, og i så fall hvilket konsept som skal legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Samferdselsdepartementet står først som bestiller av KVU for et jernbaneprosjekt, deretter for en ekstern kvalitetssikring (KS1).  Vanligvis er det regjeringen som på bakgrunn av KVU og KS1 tar beslutning om å starte videre planarbeid.

Forankret i Stortinget

I dette tilfellet skjedde det imidlertid noe som er spesielt for slike prosesser. KVU og KS1 behandles vanligvis i regjeringsnotat, og avgjøres av regjeringen. Men fordi InterCity er et såpass stort prosjekt, bestemte regjeringen seg for å sende saken til Stortinget, og behandle den sammen med Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2023. Anbefalingen fra KVU-en gikk altså dit, og det ble bestemt at det fortsatt skulle satses på prosjektet, i et konsept med dobbeltspor gjennom byene. Det er derfor vi nå sier at Jernbaneverket planlegger det Stortinget har bestilt. Kommunene med flere får KVU på høring, mens de fra og med planprogram blir planmyndighet. I planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning skal Jernbaneverket som forslagsstiller sørge for at de føringene som er gitt gjennom NTP, Storting og departement ligger til grunn.

Det er ikke slik at alle alternativer som har vært analysert i tidligere utredninger oppfyller de kravene som stilles til det nye dobbeltsporanlegget. For eksempel ble et Rolvsøy-alternativ utredet til et visst nivå, men ble så forkastet fordi det ikke svarte godt nok på oppgaven.

Skandinavia-krysset og Nordli

Så til det vi oppfatter som uakseptabel omtale fra Ståle Solberg når det gjelder vår medarbeider Elisabeth Nordli, planleggingssjef på Østfoldbanen. Jernbaneverket har selvsagt ingen agenda der målet er å gjøre noe som er ugunstig for Østfold. Tvert imot legger InterCity-prosjektet, i tråd med oppdraget, til rette for store nytteverdier og gevinster for Østfold. Det er uakseptabelt for Jernbaneverket at våre ansatte angripes på grunn av det arbeidet de gjør. Dette er kompliserte planprosesser, og mange interessenter med sterke synspunkter. Det er selvsagt rom for ulike syn og høyt engasjement, men personangrep er hverken akseptabelt eller hensiktsmessig. Å insinuere skjulte agendaer og henvise til løsrevne setninger fra en rapport utarbeidet av en konsulentselskap (i et oppdrag Jernbaneverket for øvrig ikke var involvert i), slik det gjøres av Ståle Solberg i hans innlegg i SA 19. desember, er ikke greit.

Om rapporten Solberg har henvist til, «Skandinaviakrysset», kan vi opplyse om at den ikke var et dokument Nordli stod for utarbeidelsen av. Men et arbeid hun utførte i et tidligere ansettelsesforhold, som en av flere rådgivere der oppgaven var å sammenfatte andres rapporter og synspunkter. Jernbaneverket var ikke involvert i dette arbeidet, og har ikke bruk rapporten i sitt utrednings- eller planarbeid.

Andre planer

Arbeidet med KVU gikk parallelt med Høyhastighetsutredningen, og ble avsluttet i 2012.  Begge disse konkluderte med at en utbygging av IC mellom byene i Østfold måtte på plass først. Jernbaneverket jobber også for tiden med egne utredninger for satsing på gods på landsbasis og i og gjennom Østfold. Mer gods på østre linje er en mulighet det vil bli jobbet videre med, i tillegg til at det nye dobbeltsporet dimensjoneres for blandet trafikk.

Avslutningsvis ønsker vi å minne om behovet for saklighet og respekt i jernbanedebatten. Det tror vi alle parter vil være tjent med.