Gode innspill til nye Fredrikstad stasjon

Jernbaneverket har i samarbeid med Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune finansiert tre parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Fredrikstad stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Teamene har jobbet uavhengig av hverandre og sett på hvilke muligheter som åpner seg når nytt dobbeltspor skal bygges i Østfold og ny stasjon i Fredrikstad legges til Grønli. Oppdragsgiverne har nå fått innspill fra de tre teamene som er:

  • Dyrvik arkitekter, SLA, Norsam og Sweco
  • Plan urban, alt.arkitektur og atsite
  • Rodeo arkitekter og Norconsult

Verdifulle ideer og innspill
Teamene har spilt inn ideer til hvordan stasjon, vei, og by kan knyttes sammen slik at Grønli blir et velfungerende knutepunkt og et attraktivt byområde. Samarbeidsgruppen er godt fornøyd med kvaliteten på det innleverte materialet.

- Dette er interessante og nyttige innspill som vi skal ta med oss videre i planarbeidet. Det er tydelig at vi må samarbeide om løsninger for at Grønli skal bli et vellykket prosjekt, heter det i en felles uttalelse fra samarbeidsgruppen.

Prioriterer myke trafikanter
InterCity-satsningen skal bidra til at flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. Alle teamene viser løsninger som skaper gode forbindelser til sentrum og prioriterer myke trafikanter og kollektivreisende.

Les mer om bakgrunn og oppdraget her.

Konsekvenser skal utredes grundig
De tre teamene har kun skissert noen av mulighetene for knutepunktet Grønli. Konsekvenser som kostnader, grunnforhold, berørte boliger og anleggsgjennomføring er ikke vurdert i dette oppdraget. Jernbaneverket og Statens vegvesen skal gjennom arbeidet med kommunedelplan utrede alle konsekvenser grundig. Først etter at dette arbeidet er gjort, har aktørene det nødvendige grunnlaget for å anbefale en løsning.

Innspill til planene
Jernbaneverket og Statens vegvesen skal utarbeide et felles planprogram for kommunedelplan for vei og bane på Grønli. Planprogrammet vil vise utredningskorridor, hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes videre og hvordan medvirkning skal foregå fremover. Første mulighet for å komme med innspill til planene er når planprogram for kommunedelplan legges ut på høring våren 2016.

For nærmere informasjon om planprosessen, når og hvilke muligheter du har til å gi innspill, se her.

Se parallelloppdraget i Byhallen
Samarbeidsgruppen skal i de kommende ukene gjøre en faglig vurdering av bidragene og gi en anbefaling til hvordan løsninger og ideer kan tas med i det videre planarbeidet. Parallelloppdragene og de faglige vurderingene skal stilles ut i Byhallen våren 2016.

Informasjon til mulige berørte grunneiere
Parallelloppdraget er en idédugnad i tidlig fase som skal avdekke muligheter. Det er enda ikke avgjort nøyaktig hvor nytt dobbeltspor og veianlegg vil ligge. Ettersom Jernbaneverket er så tidlig i planprosessen, er det ikke kjent hvilke eiendommer som blir berørt av tiltaket. Om du ønsker mer informasjon om prosessen for de som må eller kanskje må avgi grunn til nye jernbaneanlegg, kan du lese denne brosjyren. Her gis en oversikt over hva som skjer fra ny jernbane blir planlagt til anlegget står ferdig.

Innspill fra Dyrvik arkitekter, SLA, Norsam og Sweco. "Grønlikilen"

Innspill fra Plan urban, alt.arkitektur og atsite: "Fredrikstad stasjon"

Innspill fra Rodeo arkitekter og Norconsult: "Byliv"