En jernbane for fremtiden

Av Elisabeth Nordli, planleggingssjef i InterCity Østfoldbanen, Jernbaneverket

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nytt dobbeltspor som går innom alle Østfoldbyene gir flest reisende og gode knutepunkter. Foto: Hilde Lillejord

I en rekke leserinnlegg den siste tiden argumenteres det for at nytt dobbeltspor gjennom Østfold bør gå i direkte linje over Rolvsøy, og ikke innom Sarpsborg og Fredrikstad. Konseptet med stopp i alle Østfoldbyene er vedtatt av et samlet Storting, og er den beste totalløsningen for togtrafikk lokalt, regionalt og nasjonalt. Det nye dobbeltsporet vil gi betydelig kortere reisetid, flere avganger og et mer fleksibelt togtilbud.

Direkte linje møter ikke behovet
En oppfatning som går igjen i mange leserinnlegg er at man bør bygge den retteste og raskeste veien fra Oslo til Sverige. Både høyhastighetsutredningen (2012) og konseptvalgutredningen (KVU) for InterCity-strekningene (2012) konkluderte med at det ikke blir mange nok reisende til å forsvare en ren høyhastighetslinje mellom Oslo og Göteborg. Markedsanalysene viste at vi må få med oss de reisende underveis, og at en linje via Fredrikstad og Sarpsborg også gir grunnlag for et svært godt tilbud mot Gøteborg. Reisetiden mellom Oslo og Halden vil være rundt 40 minutter kortere når det nye dobbeltsporet til Halden står ferdig.

Lokal og nasjonal enighet om valgt konsept
Anbefalingen om å bygge dobbeltspor via alle Østfoldbyene er både lokalt, regionalt og nasjonalt forankret. Et samlet Storting tok stilling til det anbefalte konseptet fra KVU, med trasé via Fredrikstad og Sarpsborg, gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan i 2012. Beslutningen om InterCity-satsingen og konsept for nytt dobbeltspor er derfor tatt på nasjonalt nivå.

Kommunene og fylkeskommunen fikk konseptvalgutredningen på høring i 2012. Høringsuttalelsene viste bred enighet om å gå videre med anbefalt konsept. Støtten er senest bekreftet i et brev fra fylkesordføreren i Østfold, ordføreren i Fredrikstad og ordfører i Sarpsborg til Samferdselsdepartementet i september 2015. I brevet står det blant annet at «Østfold fylkeskommune står fast ved konsept 4B som det beste alternativet for Østfold». Det vil si konseptet med dobbeltsporet jernbane via Fredrikstad og Sarpsborg til Halden.

Flest reiser mellom byene
Gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023 har Jernbaneverket fått i oppdrag å møte befolkningsveksten med et miljøvennlig og konkurransedyktig togtilbud. Vi skal først og fremst gi et godt tilbud til de som reiser daglig. Det vil si de som skal til og fra hjem, jobb, skole og aktiviteter mellom byene på Østlandet.

Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor for en hastighet på 250 km/t. Samtidig som vi planlegger for 250 km/t og kort reisetid, er det viktig at vi får med oss flest mulig reisende underveis. Forskjellen i kjøretid mellom å kjøre direkte eller å få med de viktige markedene i Fredrikstad og Sarpsborg er maksimalt 12 minutter.

Sentral stasjonsplassering
Et viktig premiss for planleggingen er klimaforliket. Forliket innebærer at veksten i persontransport i byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For å få til dette må stasjonene være så sentralt plassert som mulig, slik at de reisende kommer seg enkelt til og fra stasjonen.

For at InterCity-satsingen skal gi best mulig effekt, må det også være potensiale og vilje til å utvikle området rundt stasjonen. Stasjonen bør være et godt knutepunkt – med kort vei til arbeidsplasser, butikker, boliger og kulturliv. Fortetting og utvikling rundt stasjonen er nødvendig for at enda flere skal bo og jobbe i gang- og sykkelavstand til stasjonen.

Per dags dato foreligger det ingen planer om bymessig utvikling av Rolvsøy og det er få personer som bor i umiddelbar nærhet. En stasjonsplassering på Rolvsøy vil derfor være et dårlig utgangspunkt for byutvikling og fortetting, og ville ha gått på bekostning av utvikling av sentrum i Fredrikstad og i Sarpsborg.

Mulig med direktelinje senere
Både høyhastighetsutredningen og konseptvalgutredningen for InterCity-strekningene konkluderer med at traseen via byene må bygges først, og at en direkte linje mellom Ski og Sarpsborg kan bygges i et senere byggetrinn. Konklusjonene er altså entydige på at InterCity til Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden må på plass først. Denne linjen vil også gi et godt grunnlag for en eventuell senere høyhastighetssatsing.