Fakta om prosjektet

Bane NOR planlegger ny dobbeltsporet jernbane mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det nye dobbeltsporet blir ca. 18 km langt. Prosjektet omfatter også ny stasjon på Grønli i Fredrikstad og ombygging av Sarpsborg stasjon.

Kartet over viser utredningskorridor mellom Seut (Fredrikstad) og Sarpsborg. Prosjektet omfatter ny stasjon på Grønli i Fredrikstad og ombygging av Sarpsborg stasjon.

Nytt moderne dobbeltspor vil gi reisetid Oslo-Sarpsborg på under én time, og bare 7 minutter mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Satsingen gir mulighet for at antall avganger kan dobles til to tog i timen til/fra Sarpsborg. I henhold til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 skal dobbeltspor, som muliggjør to tog i timen mellom Oslo-Fredrikstad-Sarpsborg, stå ferdig innen 2029.

Fakta om prosjektet

- Ca. 19 km nytt dobbeltspor
- To stasjoner

Sentral stasjonsplassering gir mest nytte
Det er et overordnet mål at veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. For å nå dette målet er det avgjørende at stasjonene ligger sentralt i byene, slik at de reisende kommer seg enkelt til og fra stasjonen. For å få mest mulig nytte av satsingen må stasjonen være et godt knutepunkt med kort vei til arbeidsplasser, butikker, boliger og kulturtilbud. Bane NOR samarbeider derfor med andre aktører om knutepunktutvikling.

I Fredrikstad planlegges det ny stasjon på Grønli. Flytting av stasjonen i Fredrikstad til Grønli gir den beste plasseringen når det gjelder muligheter for å skape et godt knutepunkt med tilhørende kollektiv- og veisystemer (Konseptvalgutredning InterCity). Stasjonsplasseringen ligger også inne i Fredrikstads kommunedelplan fra 1997 og er lagt til grunn i sentrumsplanen.

Eksisterende stasjon i Sarpsborg er vurdert å være den beste når det gjelder muligheter for å styrke dagens sentrum, lage gode atkomster til stasjonen og et godt knutepunkt (Fastsatt planprogram).

Status for planlegging: Kommunedelplan
Bane NOR jobber i disse dager med å lage et forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning. Planen skal beskrive overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen og inkluderer valg av korridor for jernbane med tilgrensede veisystemer.

For å sikre en helhetlig planlegging av jernbane og de tilgrensede veiprosjektene, er følgende prosjekter tatt med i planarbeidet:

  • Utvidelse av riksvei 110 mellom Simo og St.Croix i Fredrikstad
  • Fylkesvei 118 ny Sarpsbru i Sarpsborg med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund

I konsekvensutredningen ser Bane NOR på hvilke virkninger prosjektet vil ha for miljø og samfunn. Temaer som utredes er blant annet kostnader, støy, landskapsbilde, nærmiljø, kulturminner og naturmiljø. Les mer om hva og hvordan vi utreder konsekvenser i planprogrammet for strekningen.

Kommunedelplanen er delt i to, det er én plan for strekningen Seut-Rolvsøy og én for Rolvsøy-Klavestad. Kommunedelplan med konsekvensutredning for Seut-Rolvsøy skal etter planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i løpet av første halvdel av 2019. Kommunedelplan med konsekvensutredning for Rolvsøy-Klavestad skal etter planen legges ut til høring og offentlig ettersyn mot slutten av 2019.

Hva er gjort tidligere?

  • I 2011-2013 utarbeidet Jernbaneverket (nå Bane NOR) en mulighetsstudie og konseptvalgutredning for Østfoldbanen. I disse ble ulike konsepter analysert og vurdert opp mot visse definerte krav. Jernbaneverkets anbefalte konsept innebærer utbygging av dobbeltspor som går innom både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Bystyrene i begge kommunene sluttet opp om dette og det er også forankret i Nasjonal transportplan 2014-2023.
  • I april 2016 utarbeidet Jernbaneverket en forstudie. Forstudien er ikke en del av den formelle planprosessen, men er et innledende arbeid for å forberede videre prosess. Hensikten med forstudien var å kvalitetssikre mulige korridorer og identifisere spesielle utfordringer på strekningen.
  • Mai 2016: Planarbeidet kommer formelt sett i gang med varsel om planoppstart og forslag til planprogram som blir lagt ut til høring. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, hvilke alternativer som skal utredes, planprosessen og opplegg for medvirkning. Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg fastsatte planprogrammet henholdsvis i desember 2016 og mars 2017. Planprogrammet finner du her. NB: Planprogrammet ble justert i 2018, fastsatt justert planprogram finner du her.
  • Juli 2016: Samarbeidsgruppen bestående av Jernbaneverket (nå Bane NOR), Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune gir tre rådgiverteam oppdraget med å se på hvilke muligheter som åpner seg når ny stasjon etableres på Grønli. Rådgivernes bidrag finner du her. Samarbeidsgruppens evaluering av bidragene finner du her.
  • Oktober 2016: Jernbaneverket gjennomfører en mulighetsstudie i samarbeid med Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om utviklingen av Sarpsborg stasjon. Tre rådgiverteam ser i studien på hvordan Sarpsborg stasjon kan utvikles til å bli et velfungerende knutepunkt. Bidragene finner du her. Evalueringen av bidragene finner du her
  • April 2017: Bane NOR optimaliserer alternativene innenfor utredningskorridorene og anbefaler hvilke alternativer som skal utredes videre. Optimaliseringsrapporten finner du her.
  • September 2017: For strekningen Borg bryggerier-Sarpsborg stasjon- Klavestad gjøres det noen supplerende utredninger til Optimaliseringsrapporten for å få mer informasjon om de ulike alternativene på strekningen. Hensikten med utredningene er å finne frem til alternativer som skal utredes videre. Tilleggsutredningene finner du nederst på denne siden.
  • Mai/juni 2018: I 2018 reviderte Bane NOR planprogrammet. Den midtre korridoren over Rolvsøysund og korridoren mellom Hafslund og Klavestad ble snevret inn. I tillegg utvidet Bane NOR planområdet noe mellom Lande skole og Borg bryggerier. Justert planprogram finner du her (fastsatt av Sarpsborg bystyre i mai 2018 og av Fredrikstad bystyre i juni 2018).

Grunnundersøkelser og registreringer
Bane NOR er i gang med grunnundersøkelser og innmåling av terreng og konstruksjoner. Som en del av konsekvensutredningen registrerer vi naturmiljø, kulturhistorisk miljø og andre forhold med betydning miljø og samfunn. Les mer om grunnundersøkelser og andre nyheter nederst på denne siden.

Berørte grunneiere
Det er forståelig at mange føler seg usikre på hva jernbaneutbyggingen vil ha å si for egen eiendom og nærområde. Bane NOR er fortsatt relativt tidlig i planprosessen og det er mange forhold som ikke er avklart. Det betyr at vi ikke vet hvilke eiendommer som blir berørt eller hvor mange som blir berørt av nytt dobbeltspor og tilgrensede veiprosjekter.

Gjennom kommunedelplanen skal det gjøres et valg av korridor. I den påfølgende reguleringsplanen blir traseen innenfor korridoren plassert nøyaktig på kartet. Først da vet man akkurat hvilke eiendommer som blir direkte berørt. Les mer om prosessen med grunnerverv her.

Informasjon og medvirkning
Bane NOR skal holde åpne møter, åpne kontordager og invitere lag og foreninger til medvirkning underveis i planleggingen i 2018. Disse møtene vil bli annonsert.

Bane NOR er også åpne for innspill fra enkeltpersoner i planperioden. Ta gjerne kontakt med en av kontaktpersonene på strekningen her eller til postmottak@banenor.no.

Når planene for nytt dobbeltspor legges på høring (offentlig ettersyn) kan alle som er interessert komme med innspill til planene. Innspillene blir vurdert av Bane NOR og kan føre til endringer i planforslaget. Når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen får vi bedre planer. Neste høring vil bli når kommunedelplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn i 2019.