Fakta om prosjektet

Dobbeltsporet mellom Sarpsborg og Halden er planlagt ferdig utbygd i 2034. Strekningen er ca. 23 km lang.

Det nye dobbeltsporet skal gi et godt og moderne togtilbud for persontrafikk lokalt, regionalt og til utlandet. I tillegg skal prosjektet legge til rette for at mer gods kan fraktes på jernbane. Når dobbeltsporet står ferdig til Halden vil reisetiden til Oslo være kortet ned med inntil 40 minutter.

Jernbaneverket skal planlegge med sikte på ferdigstillelse til Halden i 2030.Dobbeltsporet skal tilrettelegges for en fart på 250 km/t der dette er mulig (og ikke gir vesentlige merkostnader sammenliknet med en fart på 200 km/t). Bane NOR skal planlegge med sikte på ferdigstillelse til Halden i 2034.

Infrastrukturen skal legge til rette for en frekvens på fire InterCity- tog per time per retning og økt kapasitet for fjerntog til/fra utlandet samt godstog.

Jernbaneverket (nå Bane NOR) la i mai 2016 frem en forstudie som inkluderer denne strekningen. Forstudien er ikke en del av den formelle planprosessen, men er et innledende arbeid for å forberede videre prosess. Hensikten er å kvalitetssikre mulige korridorer og identifisere spesielle utfordringer på strekningen. Bane NOR skal i planleggingen legge til rette for mulig videreføring av dobbeltsporet til Sverige.