Bane NOR oppgraderer Hauketo stasjon

Bane NOR planlegger en oppgradering av Hauketo stasjon for å utvikle stasjonen og legge til rette for at lengre tog kan stoppe på stasjonen. Med lengre tog vil det også være plass til flere passasjerer. Reguleringsplanen legges nå ut på høring og offentlig ettersyn, og vi ønsker innspill fra deg.

Vi skal oppgradere Hauketo stasjon for å få plass til lengre tog. Foto: Terje Borud

Bane NOR forbedrer og moderniserer jernbanen, for at flere kan ta mer tog. Vi har blant annet ansvaret for å utvikle stasjoner, noe vi nå planlegger på Hauketo stasjon. Hauketo er en av de tre mest trafikkerte stasjonene på Østfoldbanen, og vi planlegger å oppgradere stasjonen gjennom å utvide både lengden og bredden på plattformene, lage stasjonen universelt utformet og bygge en bru over sporene med både trapp og heis. Hovedmålet er at det skal bli plass til lengre tog på stasjonen, noe som vil legge til rette for plass til flere passasjerer.

Når Follobanen åpner for togtrafikk kommer det også til å gå flere tog på lokaltoglinjen forbi Hauketo, og vi ruster stasjonen for fremtidens togtilbud.

Prinsdalsbekken

I forbindelse med plattformarbeidene må vi gjennomføre stabiliserende tiltak på vestsiden av stasjonen. På grunn av dette er vi nødt til å legge om bekkeløpet til Prinsdalsbekken noe. Et forslag, etter innspill fra blant annet Miljøprosjektet Ljanselva og Hauketo og Prinsdal vel, er å etablere en tursti i området. Dette ligger nå inne i planen. Vi skal også legge til rette for at det kan vokse opp nye trær her, for å sikre at dette blir et fint område.

 

Reguleringsplanen på offentlig ettersyn

Reguleringsplanen for oppgraderingen av Hauketo stasjon legges ut på høring og offentlig ettersyn før sommeren. Dette betyr at du som innbygger og bruker av stasjonen kan sende dine innspill til planen. Innspillene er viktige for at planen blir så god som mulig. Du finner reguleringsplanen og informasjon om hvordan du kan si din mening på Plan- og bygningsetatens sider.

Reguleringsplanen inneholder:

  • Beskrivelse av planen og konsekvenser for nærmiljøet, hva de ulike arealene skal brukes til og hvordan det ferdige anlegget skal utformes
  • Kart som viser byggegrenser og hvilke arealer som blir berørt av utbyggingen
  • Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra det ferdige anlegget og i anleggsperioden
  • Et miljøoppfølgingsprogram som viser hvordan vi skal ta hensyn til miljø og omgivelser i byggetiden

 

Digitalt informasjonsmøte

Tirsdag 31. august kl. 17.30 hadde vi et digitalt informasjonsmøte der du som berørt nabo og bruker av stasjonen kunne få mer informasjon om prosjektet.

Her finner du opptak av møtet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Kristin Østerhus (kristin.osterhus@banenor.no) eller kommunikasjonsrådgiver Thea Rønneberg (thea.ronneberg@banenor.no).