Planleggingsprosess

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Dess lenger ut i planleggingsprosessen man kommer, jo mer detaljert blir planene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Siste planfasen av et utbyggingsprosjekt gjelder reguleringsplan. I denne fasen optimaliseres valgt trasé ytterligere, som det heter. Omlegging av lokale veier, hvilke hus som må innløses, og hvilke tiltak som må gjøres for å verne lokal- og nærmiljø under byggeperioden, blir bestemt i denne perioden. Foto: Bane NOR

Planfasene

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk i et 12-års perspektiv. Prioriteringene i NTP danner utgangspunktet for hvilke tiltak som skal planlegges og bygges de neste årene. Store tiltak som er omtalt i NTP, må gjennom ulike planfaser før tiltaket kan bygges. 

Planprogram
Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane. Bane NOR utarbeider forslag til planprogram, mens de berørte kommunene som planmyndighet til slutt er de som fastsetter planprogrammet.

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. Programmet inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i neste planfase
  • hvilke konsekvenstemaer som skal utredes og hvordan
  • hvordan medvirkningen skal foregå

Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte kan komme med innspill når programmet legges ut på høring. Dette skjer normalt når oppstart av planarbeidet blir varslet.

Bane NOR ønsker i denne fasen innspill på:

  • hvilke korridorer som bør utredes videre
  • hvilke temaer som bør utredes
  • hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres i senere planfaser

Kommunedelplan med konsekvensutredning
Planlegging av større utbyggingsprosjekter behandles vanligvis gjennom en kommunedelplan. Dette er det andre steget i planleggingen av nytt dobbeltspor. 

Alle kommuner har en kommuneplan som grunnlag for virksomheten i kommunen. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder eller temaer.

En slik plan inneholder prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor, og inkluderer valg av trasékorridor. Konsekvensutredningen beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir oss det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor. 

Du kan gi dine innspill til Bane NOR når kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på offentlig høring. Ytterligere optimalisering av valgt trasé blir gjort i neste planfase, som er reguleringsplanfasen.

Reguleringsplan
Dette er tredje og siste steg i planleggingen av ny jernbane. I reguleringsplanen skal innholdet i kommunedelplanen detaljeres videre. Bane NOR utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen. 

Deltakelse gir bedre planer

Det er ikke mulig for oss i Bane NOR å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en jernbaneutbygging kommer med innspill. Vår erfaring er derfor at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen.

Ønsker innspill tidlig
Når et jernbaneanlegg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig jernbanetrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Bane NOR og offentlige høringer. Bane NOR anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder  Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Hvordan dere kan engasjere dere i planprosessen

  • I de åpne møtene får du informasjon om status i planarbeidet og de aktuelle korridorene som utredes.
  • Følg gjerne med på våre nettsider for å få med siste informasjon om prosjektet.
  • Bruk gjerne lokale organisasjoner, lag og foreninger som "kanaler" for innspill.
  • Alle kunne uttale seg direkte til Bane NOR da planen kom på høring i november 2018, med frist for uttalelser 25. januar 2019. Alle innspill i høringsperioden ble samlet, vurdert og besvart.